Nok jib jib logo
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

Nok jib jib

สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ceo message

“ นกแอร์ยังคงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งสู่การเติบโต ที่ยั่งยืน และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ”

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

นับว่าเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559 ที่สายการบินนกแอร์ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แรงกดดันจากการแข่งขันทางการตลาดทั้งจากคู่แข่งรายเดิมและรายใหม่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีนัยสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะ แก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เพราะถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยได้ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงทางการแข่งขันในตลาด รวมถึงประเมินสภาพการแข่งขันอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิกลยุทธ์การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสม เพื่อให้นกแอร์สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ร่วมมือกับพันธมิตรสายการบินราคาประหยัด 8 สายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือเรียกว่า“Value Alliance” ซึ่งประกอบไปด้วย สายการบินเซบูแปซิฟิก (รวมถึงสายการบิน Cebgo) สายการบินเจจูแอร์ สายการบินไทเกอร์แอร์ สิงคโปร์สายการบินไทเกอร์แอร์ ออสเตรเลีย สายการบินวานิลลาแอร์ สายการบินสกู๊ตสายการบินนกสกู๊ต และสายการบินนกแอร์ ซึ่งจะทำให้มีเส้นทางการบินครอบคลุมจุดหมายปลายทางมากกว่า 160 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านระบบการสำรองบัตรโดยสารที่พัฒนาโดยบริษัท Air Black Box (ABB) ซึ่งจะเชื่อมโยงเครือข่ายการบิน (Connecting flight) เข้าไว้ด้วยกัน โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนั้น นกแอร์ได้เปิดให้บริการ “Nok Connecting Flight” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ และหาดใหญ่ ไปยังเส้นทางบินต่างประเทศที่สายการบินนกแอร์ให้บริการอยู่ใน 3 เมืองใหญ่ ได้แก่ ย่างกุ้งฮานอย และโฮจิมินห์ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเครื่องบินจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินหนึ่งที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัท

ัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น มิได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของนกแอร์แต่อย่างใด นกแอร์ยังคงรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการไว้ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็น 1 ใน 10 สายการบินจากทั่วโลก ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการเข้าชิงรางวัลสายการบินที่มีความตรงต่อเวลามากที่สุด ประเภทสายการบินราคาประหยัด (Low Cost) โดยไฟล์ทสแตทส์ (FlightStats) เมื่อเดือนธันวาคม 2559

นกแอร์ยังคงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการแบ่งปันและสร้าง

ประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ “Nok Gives life” ซึ่งเป็นโครงการที่นกแอร์ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยในปี 2559 ได้นำรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกสมทบทุนเข้ามูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 3,000,000 บาทเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิสามารถดำเนินงานได้ตามเจตนารมณ์ และโครงการ “นกเรียนรู้” เป็นการสร้างห้องสมุดให้แก่ชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อให้เยาวชนใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ รวมทั้งโครงการ“นกมองไกล” เป็นโครงการทัศนศึกษาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้มีประสบการณ์สัมผัสกับธรรมชาติที่ห่างไกลจากพื้นที่ของตน และการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นต้น

ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนนกแอร์ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้อุทิศตน ทุ่มเท และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในปีที่ผ่านมา

CEO Sign
(นายพาที สารสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร