Nok jib jib logo
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

Nok jib jib

สาส์นจากประธาน

chairman

“ บริษัทยังคงมุ่งเน้น การให้บริการที่น่าเชื่อถือด้วยบทบาทของสายการบินของคนไทย และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล กิจการที่ดี และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรต่อไป ”

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 ภาพรวมธุรกิจการบินของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางที่สอดรับกันกับการเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาคอาเซียนที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึ่งประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางการบินครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ หรือสายการบินต้นทุนต่ำมีความรุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขันรายใหม่ การเพิ่มขนาดฝูงบินและขยายเส้นทางการบินของคู่แข่งขันรวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีผ่านมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับตัวรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยการกำหนดนโยบาย การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และการบริหารต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงพร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำงานยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว และคณะทำงานศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อพิจารณาทบทวนปัจจัยต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการให้สามารถบริหารจัดการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้

ในนามของคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงและสามารถข้ามผ่านปัญหารวมทั้งอุปสรรคต่างๆ ได้ด้วยดี ผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการที่น่าเชื่อถือด้วยบทบาทของสายการบินของคนไทย และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเพื่อให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรต่อไป

Chairman Sign
(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานกรรมการ