This printed article is located at http://nok-th.listedcompany.com/csr.html

Corporate Social Responsibility

 • นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า/เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง สังคมและชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสมดุลและส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งจากการดำเนินธุรกิจปกติ (In-Process) และ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่นอกเหนือจากการการดำเนินธุรกิจปกติ (After-Process) ซึ่งสอดคล้องตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังต่อไปนี้

NOK CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งจากการดำเนินธุรกิจปกติ (In-Process)

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วย โดยกำหนดนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากในหลักการของการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น การมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท ทั้งยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของพนักงานระดับผู้บริหาร มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านี้จึงมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของบริษัทโดยรวม รวมทั้งการประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ และเคารพในสิทธิของผู้ค้าและลูกค้าของบริษัท

 2. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ ในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

  • วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบริษัท
   2. กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทและพนักงานฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบริษัท
   3. สอบทาน กำกับ และติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด
   4. สนับสนุนให้บริษัทและพนักงานมีการเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย
  • คำนิยาม

   การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท รวมทั้งขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ การช่วยเหลือทางการเมือง รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บริษัทเอกชน บุคคลอื่นใด และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น”
   การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง
   ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย

  • นโยบาย

   บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

   1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
   2. มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
   3. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในทุกท้องที่ที่บริษัทมีการทำกิจการอยู่
   4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
   5. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
   6. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่ง
   7. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   8. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
   9. กำหนดให้เลขานุการบริษัท และผู้จัดการตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • แนวปฏิบัติ

   บริษัทได้กำหนดแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

   1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
   2. ไม่กระทำการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องที่ตนมีอำนาจรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่บริษัท ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
   3. การประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารทุกคนต้องตระหนักว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินบน การทุจริตหรือคอร์รัปชั่นได้อย่างไร เพื่อจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
   4. ในการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หรือขัดต่อนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น พนักงานทุกระดับรวมถึงบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ อย่างระมัดระวัง
    • 4.1 การให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองให้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
    • 4.2 ไม่เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล ประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือการเลี้ยงรับรองที่พิสูจน์ได้ว่าเกินความเหมาะสมอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากมีความจำเป็นต้องรับควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และสิ่งของที่ให้แก่กันในหน้าที่นั้นควรมีมูลค่าที่เหมาะสม ยกเว้นของขวัญตามเทศกาลประเพณีนิยม หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามปกติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อำนายการทราบทันที
    • 4.3 การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถกระทำได้ และเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของบริษัทรวมทั้งสามารถตรวจสอบได้
    • 4.4 ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม โดยการชักจูง ครอบงำ หรือตั้งใจให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบหรือผลประโยชน์ใดๆ
    • 4.5 การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆ ต้องกระทำในนามบริษัท และต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ มีใบรับรอง และใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งต้องมีการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคนั้นตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้อกล่าวอ้างในการติดสินบน
    • 4.6 การให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็น เงิน การให้บริการ วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่โครงการหรือกิจกรรมใดๆ ต้องมีการระบุชื่อบริษัท บริษัทย่อย และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดสามารถตรวจสอบได้
   5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
   6. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสูญเสียความเป็นกลางหรือความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือทางการเมือง และจะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสุนนทั้งทางตรงและทางอ้อม
   7. จัดให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการต่อต้านการให้สินบน การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ โดยจะบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุคนของบริษัท
   8. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารพร้อมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกระดับมีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตรการและแนวทางนี้มาปฏิบัติในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบอยู่อย่างเหมาะสม และให้ทราบความคาดหวังของบริษัทและทราบถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
   9. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะต้องแจ้งให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่รับผิดชอบทราบทันทีผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
   10. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการทำทุจริตหรือคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
   11. บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่า จะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการให้ หรือรับสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียธุรกิจ และพลาดโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และบริษัทจะไม่ยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวพนักงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้
   12. ผู้ที่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระทำผิดตามนโยบายฉบับนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากกระทำผิดกฎหมายด้วย
   13. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ขอบเขตการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น

   เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

   1. การกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลหรือพนักงานในบริษัทติดสินบน หรือรับสินบนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้ทำธุรกิจด้วย
   2. การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่กระทบชื่อเสียงของบริษัท
   3. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบการปฏิบัติงาน ข้อบังคับของบริษัท ที่เป็นเหตุให้สงสัยว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทำทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
   4. การกระทำที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
   5. การฝายฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   6. การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
  • ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น

   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้ง หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

   1. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก
    • 1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
     บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17
     ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
     เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    • 1.2 เลขานุการบริษัท
     บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17
     ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
     เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
   2. กล่องรับความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • บุคคลที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียน

   บุคคลที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียน หรือผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น คือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่ว่าจะแจ้งเบาะแสด้วยช่องทางใด จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้

  • มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาแสการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
   1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุถึงผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และจะเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจำกัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
   2. ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลเห็นความลับ และห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
   3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล รวมทั้งข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
   4. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
  • การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

   หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีหรือได้รับมา มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นจริง บริษัทจะให้สิทธิแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิในการพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นตามที่ได้ถูกกล่าวหา

   หากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นนั้นจริง จะถือว่าได้กระทำผิดต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทคำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

  • การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น

   เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้้

   1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ในกระดานประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานของบริษัททุกแห่งที่บริษัททำกิจการอยู่
   2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทอรนิกส์ถึงพนักงานทุกคน (e-mail) และ เว็บไซต์บริษัท (www.nokair.com/investor_relations)
   3. รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) เป็นต้น
   4. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานใหม่
   5. บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับประกาศและนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
  • การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

   ในปี 2559 บริษัทจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอรัปชั่นและจรรยาบรรณสำหรับพนักงาน ( Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่นโยบายได้ให้ไว้ โดยจัดอบรมทั้งหมด 10 ครั้ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

 3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กล่าวคือการให้บริการแก่ผู้โดยสารโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ฯลฯ ตลอดจนให้ความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องศักดิ์ศรี และความเป็นมนุษย์ มีอิสรภาพ เสรีภาพ โดยที่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งสิทธิตามกฎหมายและสิทธิที่มีอยู่โดยไม่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมาย แต่เป็นสิทธิที่เกิดจากมาตรฐานเพื่อความถูกต้อง ความเป็นธรรม หรือความยุติธรรม อาทิ บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือพิการ การจำหน่ายบัตรโดยสารในราคาที่เป็นธรรม และชดเชยในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้ตามความต้องการ แต่ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งมีส่วนสำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร และมีนโยบายการจ่ายตอบแทนอย่างเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วย บริษัทจึงมีการให้ความรู้แก่พนักงานด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ตลอดจนมีการจัดทำ Safety Bulletin เป็นประจำทุกดือนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยรายเดือนและสื่อสารให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง โดยในปี 2559 บริษัทมีการจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานจำนวน 10 ครั้ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  นอกจากนี้ยังมีการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงอันตรายในการปฏิบัติงาน รู้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในลักษณะงานต่างๆ เนื่องจากการทำงานทุกประเภทสามารถเกิดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้เสมอ หากผู้ปฏิบัติงานนั้นขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของบุคคล เช่น ความประมาท การทำงานลัดขั้นตอน ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งสาเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้ โดยเริ่มต้นจากตัวพนักงานเอง เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานนกแอร์ทุกคน เพราะบริษัทตระหนักดีว่าความปลอดภัยจะช่วยให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจที่ดี อันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จและประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร

  ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการ สรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมของนกแอร์ นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสรับบุคคลที่พิการให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทตามเจตนารมณ์ของมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการคุ้มครองการมีงานทำเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการมีรายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีพลังสำคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศสืบไป

  บริษัทดําเนินนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องตามความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการสํารวจค่าตอบแทนกับตลาดแรงงานภายนอกและบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อปรับปรุงให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถใหม่ๆ เข้ามาร่วมงาน

  นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยบริษัทได้ทบทวนหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถของพนักงานในแต่ละระดับตำแหน่งตามแผนการฝึกอบรมที่วางแผนและออกแบบไว้ในแต่ละปี โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการสำหรับ ระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น จนถึงระดับสูง ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,221 คน เทียบเท่าจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเท่ากับ 4.25 วัน

  นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงานตลอดทั้งปีเพื่อพัฒนาและเพิ่มความผูกพันของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น เช่น นกสนุก (กิจกรรม outing) นกขนไก่ (แข่งขันแบดมินตัน) นกกรี๊ด (ประกวดร้องเพลง) Nok Quotes (สื่อสารแนวคิดผู้บริหาร) นกรู้เรื่อง (ให้ความรู้เรื่องการสื่อสาร) นกรักนก (สื่อสารเทคนิคการเพิ่มความผูกพัน) เป็นต้น อีกทั้งบริษัทยังมีโครงการ “นกห่วงใย” และ “นกใกล้ชิด” เพื่อเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัยกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้โดยตรงอีกด้วย

  สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศน์และการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจการบิน (Basic Airline Knowledge) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงองค์ประกอบของธุรกิจการบิน และความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการบินกับอุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งยังนำพนักงานใหม่เยี่ยมชมระบบและขั้นตอนการทำงานจริงของทุกหน่วยงาน รวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการบิน เพื่อเรียนรู้ระบบและขั้นตอนการทำงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นเพื่อให้พนักงานตระหนังถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

  จากการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพราะบริษัทตระหนักดีว่า “ความปลอดภัย การพัฒนา ความผูกพัน การสื่อสาร คือ ความรับผิดชอบหลักที่บริษัทมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อพนักงานของนกแอร์ทุกคน”

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เริ่มตั้งแต่การสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารด้วยเครื่องบินไอพ่นโบอิ้ง 737-800 และ เครื่องบินใบพัด Q400 ซึ่งเป็นเครื่องบินใหม่ รวมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องบินที่มีการจัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งมีความชำนาญในธุรกิจและมีชื่อเสียงระดับโลก ผู้บริโภคจึงเชื่อมั่นได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตและการซ่อมบำรุงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยซึ่งนกแอร์ให้คุณค่าเป็นอันดับสูงสุดขององค์กร ถือเป็นพันธะสัญญาและความรับผิดชอบสูงสุดของบุคลากรนกแอร์ที่มีต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ

  เนื่องด้วยบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการปฎิบัติการบินเป็นอันดับหนึ่งจึงมีการฝึกอบรมนักบินให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับที่สุดในโลกอย่าง FAA (Federal Aviation Administrat) อีกทั้งยังมากด้วยประสบการณ์และชั่วโมงบิน มีความชำนาญในเส้นทางบิน สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศอย่างดี ผู้บริโภคจึงมั่นใจและวางใจกับบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัทได้เต็มที่ทุกครั้งที่เดินทาง ในส่วนของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของสากล และมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและรอยยิ้มที่ประทับใจตลอดการเดินทาง

  นอกจากความมั่นใจในด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการให้บริการที่กับผู้บริโภคให้เกิดความสะดวกสบายและความพึงพอใจอย่างสูงสุด เช่น บริการการเลือกที่นั่งล่วงหน้า บริการอาหารว่าง และ น้ำดื่มบนเที่ยวบิน การให้น้ำหนักสัมภาระขั้นต่ำโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ให้ความสะดวกรวดเร็วกับผู้บริโภคทั้งในด้านการจองซื้อและการชำระเงิน อนึ่ง หากเกิดกรณีเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน บริษัทจะมีระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าแก่ผู้บริโภคผ่านทางอีเมลล์ ข้อความสั้นทาง (SMS) หรือโทรศัพท์ ผู้บริโภคที่ไม่สามารถติดต่อผ่านช่องทางเหล่านี้ได้ จะได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวที่เคาท์เตอร์ลงทะเบียนขึ้นเครื่อง

  บริษัทได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเสมอมา โดยได้พัฒนากระบวนการให้บริการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยมีหน่วยงาน “Nok Call Home” เพื่อดูแลในการเช็คอินล่วงหน้าก่อนการเดินทาง รวมทั้งในการตอบสนองต่อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค โดยมีการจัดตั้งโครงการ “Nok Care” และ “Nok Feedback” เพื่อรับข้อร้องเรียนทางด้านการบริการจากผู้โดยสาร เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  บริษัทตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการหาแนวทางลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการการผลิตและให้บริการเป็นสำคัญ เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 รุ่น New Generation ที่มีการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่อย่าง Carbon Brake มีคุณสมบัติสำคัญช่วยลดน้ำหนักของเครื่องบินเมื่อเทียบกับเบรครุ่นเดิมอย่าง Steel Brake ทำให้สามารถช่วยประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีของ Carbon Brake ซึ่งใช้วัสดุที่ทำมาจากคาร์บอนซึ่งมีความทนทานและมีอายุใช้งานยาวนานกว่า Steel brake จึงสามารถลดช่วยระยะเวลาการส่งซ่อมได้เป็นอย่างดี

  นอกจากนี้บริษัทยังเลือกใช้เครื่องบินใบพัด Q400 รุ่น NextGen ในเส้นทางระยะสั้น ซึ่งเป็นเครื่องบินใบพัดรุ่นเดียวในตลาดที่ติดตั้งระบบพิเศษ (Active Noise and Vibration Suppression หรือ ANVS) ที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนภายในเคบิน มีคุณสมบัติพิเศษช่วยลดมลพิษทางเสียง ลดอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงได้ถึง 7% และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง 35% ผู้โดยสารจึงสามารถสัมผัสประสบการณ์การบินระยะสั้นที่ทั้งสะดวกสบาย เงียบ รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ เป็นสายการบินแรกและสายการบินเดียวในประเทศไทยที่นำเครื่องบินรุ่นนี้มาให้บริการ

  นอกจากการเลือกใช้เครื่องบินที่มีนวัตกรรมช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว บริษัทยังได้วางแนวทาง “ให้ Boarding Pass อยู่ในมือถือของคุณ” โดยเน้นให้ผู้โดยสารใช้นวัตกรรมการ Check In Online ผ่านหน้าเวปไซท์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่สามารถรองรับระบบการปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น iPhone, iPod Touch, iPad, หรือ Android เพื่อเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในระหว่างกระบวนการการผลิตและการให้บริการ ถือเป็นการรณรงค์ช่วยภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง

 7. การมีนวัตกรรมและแผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทเข้าใจถึงความคาดหวังในการใช้บริการของผู้โดยสาร จึงนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความสะดวกสบายและมั่นใจของผู้โดยสารของนกแอร์ ซึ่งมีบริการดังต่อไปนี้

  NOk
  • บริการต่อเครื่องด้วยสายการบินพันธมิตร (Value Alliance)

   Value Alliance เป็นการรวมกลุ่มพันธมิตร 8 สายการบินราคาประหยัดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันประกอบไปด้วย สายการบินเซบูแปซิฟิก (รวมไปถึง สายการบิน Cebgo) สายการบินเจจูแอร์ สายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต สายการบินไทเกอร์แอร์(สิงค์โปร์) สายการบินไทเกอร์แอร์ (ออสเตรเลีย) และสายการบินวานิลลาแอร์ ซึ่งครอบคลุมเส้นทางการบินถึงหนึ่งในสามของโลก และมีจุดหมายปลายทางมากกว่า 160 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีจำนวนเครื่องบินรวมกันกว่า 176 ลำ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการขยายตลาดไปยังพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากเดิมผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางใหม่ๆ ถือเป็นการนำเสนอมิติการเดินทางที่มาพร้อมบริการที่ครบครันในการจองเพียงขั้นตอนเดียวและมีส่วนช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้โดยสาร

   ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการแบ่งปันเครือข่ายเส้นทางการบินภายในกลุ่มพันธมิตร เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ รวมไปถึงเชื่อมโยงเส้นทางไปยังทวีปออสเตรเลีย โดยจะทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

   ผู้โดยสารจะสามารถเลือกเที่ยวบินและสำรองบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของแต่ละสายการบิน และสามารถสำรองที่นั่งจากสายการบินหนึ่งไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตรได้ ซึ่งระบบจะทำการเลือกเที่ยวบินที่ดีที่สุดจากทุกสายการบิน เชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการทำรายการเพียงครั้งเดียวโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำซึ่งพัฒนาโดย Air Black Box (ABB) ผู้ให้บริการระบบการสำรองบัตรโดยสารชั้นนำ การเปิดให้บริการในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มตัวเลือกเส้นทางบินไปยังจุดหมายต่างๆ ให้มากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารของแต่ละ สายการบินอีกด้วย

   NOk
  • บริการ Wifi บนเที่ยวบิน (Wifi On Broad)

   บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่าน Wi-Fi บนเครื่องบิน เพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการรับชมรายการเพื่อความบันเทิงต่างๆด้วยความเร็วสูงระดับ 3G ถือเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเครื่องบินครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้ผู้โดยสารไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสารแม้อยู่บนเครื่องบินที่อยู่บนความสูงถึง 35,000 ฟุต

  • บริการนกแอร์โมบาย (Nok Air Mobile)

   นกแอร์เพิ่มทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายทั้งการจองบัตรโดยสารและจัดการการจองผ่านทางอุปกรณ์มือถือทุกระบบปฎิบัติการ (iOS และ Android) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อนโดยการประหยัดการใช้กระดาษ ซึ่งลูกค้าสามารถดาวน์โหลดนกแอร์แอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์มือถือ นกแอร์ก็พร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสารการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ บนแอพพลิเคชั่นได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น

   • ให้บริการจองตั๋วภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมบริการ Fly'n'Ferry และ Fly'n'Ride ในบางเส้นทาง
   • ให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือชำระเงินที่ตู้ ATM หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
   • แจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษของนกแอร์
   • ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นบอร์ดดิ้งพาส ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางเข้าไปนั่งรอที่ประตูขึ้นเครื่องได้ทันที
   • บริการเช็คบัตรโดยสารราคาประหยัดผ่านทางฟังก์ชั่น "ตั๋วราคาประหยัด"
   • ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบการจองและบอร์ดดิ้งพาสบนมือถือได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่นอกเหนือจากการการดำเนินธุรกิจปกติ (After-Process)

 1. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและมีเจตนาอันดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน เพราะบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป บริษัทมีการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมโดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักเพื่อเป็นแนวทางของการจัดทำกิจกรรมทุกปี ประกอบด้วย นกแบ่งปัน นกเรียนรู้ นกมองไกล และ นกอิ่มใจ โดยในปี 2559 บริษัทมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ดังนี้

  • นกแบ่งปัน

   โครงการ “NOK Gives Life: 400 ดวงใจช่วยได้หนึ่งชีวิต” มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การระดมทุนบริจาคเพื่อสมทบเข้ามูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจผู้ด้อยโอกาสต่อไป ด้วยการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจซื้อของที่ระลึก “NOK Gives Life” ทั้งนี้รายได้จากการขายทั้งหมดบริษัทจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ และ นำเข้าสมทบทุนกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เต็มจำนวน โดยปี 2559 บริษัทมอบเงินรายได้จากการขายของที่ระลึก NOK Gives Life จำนวน 3,000,000 บาทให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิสามารถดำเนินงานได้ตามเจตนารมย์

   โครงการ NOK AIR RIDE FOR LIFE “ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทาง” เป็นการต่อยอดโครงการ Nok Gives Life ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้รักสุขภาพและรักการปั่นจักรยานด้วยกิจกรรม NOK AIR RIDE FOR LIFE “ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทาง” เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลสร้างสรรค์สังคมที่ชวนทุกคนมารวมพลังเพื่อร่วมกันหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บนเส้นทางหาดหน้าด่าน (โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช) – วงเวียนปลาโลมา – สะพานคลองบางแพง – อ่าวแขวงเภา – บ้านน้ำโฉ – บ้านควนทอง – หาดหน้าด่าน (โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช) นอกจากนักปั่นจะได้ปั่นจักรยานเพื่อร่วมกันทำความดีแล้วยังสามารถส่งต่อความดีนี้ไปยังคนรอบข้าง ด้วยการเชิญชวนมาช่วยกันสมทบทุนเพิ่มเติม และสำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่สะดวกที่จะร่วมปั่นก็สามารถร่วมบริจาคเงินกับโครงการได้ ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นทั้งหมด 1,003 คน ได้เงินบริจาคทั้งหมด 419,237 บาท

   โครงการ “นกแบ่งปันวันเด็ก” เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถบริจาคหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสใน 3 ภาค กล่าวคือ ภาคเหนือ บริจาคแก่โรงเรียนสะกาดพัฒนา จ.น่าน ภาคอีสาน บริจาคแก่โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านตาเอม จ.อุบลราชธานี และ ภาคใต้ บริจาคแก่ โรงเรียนบ้านเขาพนม จ.กระบี่

  • นกเรียนรู้

   บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการศึกษาของเยาวชน จึงได้ริเริ่มโครงการ NOK Library โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างห้องสมุดดินสำหรับเยาวชนเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังการรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนในชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ในการดำเนินโครงการนั้นบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด กล่าวคือ เป็นผู้รับผิดชอบในชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารที่มีเป้าหมายในการสร้างเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่และต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ความร่วมมือในการร่วมสร้างห้องสมุดบ้านดินกับบริษัทได้จนจบโครงการ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องจัดส่งแผนโครงการ “ NOK Library ” มาให้บริษัทพิจารณา ทั้งนี้โครงการที่ได้รับคัดเลือกทางนกแอร์จะดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดบ้านดินโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การศึกษา และการดำรงชีวิตให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล

   การสร้างห้องสมุดบ้านดินร่วมกันระหว่างอาสาสมัครที่เป็นพนักงานนกแอร์กับเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและความภูมิใจร่วมกัน เพราะเริ่มจากการหาวัสดุจากธรรมชาติที่พอหาได้รอบๆตัว ใช้เวลากับการเรียนรู้และมีส่วนร่วมลงมือลงแรงทำด้วยกัน ห้องสมุดบ้านดินแห่งนี้จึงมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับเยาวชนในท้องถิ่นและนกแอร์เป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนการสร้างห้องสมุดให้กับศูนย์การเรียนรู้ โจ๊ะมาโลลือหล่า อ.สะเมิงใต้ จ.เชียงใหม่ และห้องสมุดรังไหม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการทาสีอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ อาคารโรงเรียนแจ่งกู่เรือง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อีกด้วย

  • นกมองไกล

   นกมองไกล มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลตระหนักความสำคัญและหวงแหนธรรมชาติโดยเริ่มจากธรรมชาติใกล้ตัวอย่างในพื้นที่ชุมชนของตนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีประสบการณ์สัมผัสกับธรรมชาติที่ไกลจากพื้นที่ของตนออกไปเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางธรรมชาติให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ดังนั้นในปี 2559 บริษัทจึงดำเนินการตามโครงการนกมองไกลดังนี้

   • โครงการนกมองไกล ตอน พาน้องท่องเมืองหลวง ซึ่งเป็นการพาเยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ประสบเหตุจากความไม่สงบจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาท่องเที่ยวและร่วมทำกิจกรรมที่กรุงเทพ ได้แก่ สยามโอเชียลเวิร์ด สยามพารากอน และ ดรีมเวิร์ด
   • โครงการนกมองไกล ตอน พาน้องลงน้ำ ซึ่งได้เดินทางมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นการพาเยาวชนจากโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน บ้านตาเอม จ. อุบลราชธานี มาร่วมสนุกและท่องเที่ยวทะเลที่กองบิน 5 กองทัพอากาศ จ.ประจวบคีรีขันธ์
   • โครงการนกมองไกล ตอน พาน้องท่องซิม(Sim) เป็นการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จำนวน 50 คน เข้าชมศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพนแอม ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ พร้อมเข้าสัมผัสประสบการณ์ในเครื่องช่วยฝึกบินสถานการณ์จำลอง (Full Flight Simulator) กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เยาวชนที่มีความสนใจด้านการบิน และสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพนักบิน โดยนำเยาวชนเข้าชมศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพนแอมประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกบินเครื่องบินเครื่องบินโบอิ้ง 737 และแอร์บัส 320 ซึ่งเยาวชนทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสประสบการณ์จริงในเครื่องช่วยฝึกบินสถานการณ์จำลองของนักบิน (Full Flight Simulator) โดยมี ครูฝึกเป็นผู้สาธิตการบังคับควบคุมเครื่องบินและให้ความรู้เด็กๆ ในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพนแอมประเทศไทยที่ก่อตั้งโดยศูนย์ฝึกการบินแพนแอมสหรัฐอเมริกาและสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ ร่วมกับสายการบินนกแอร์และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกการบินที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดบริการให้นักบินได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามมาตรฐานระดับสากลและตอบสนองความต้องการของธุรกิจการบินต่อไป
  • นกอิ่มใจ

   นกอิ่มใจ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา และเนื่องด้วยบริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชน คือ รากแก้วของสังคม หากได้รับการดูแลเอาใจใส่บ่มเพาะให้เติบโตเป็นคนดีเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นพลังที่สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไปในภายภาคหน้า บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ฝึกฝนและนำธรรมะไปใช้เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิต ดังนั้นในช่วงปิดเทอมบริษัทจึงให้การสนับสนุนบัตรโดยสารแก่เยาวชนเพื่อเดินทางมาร่วม “โครงการสามเณรรากแก้ว” ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อเข้าร่วมการบรรพชาสามเณรพร้อมแม่ชีน้อยช่วงเดือน เมษายน 2559 ณ พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และพำนักที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กรุงเทพมหานคร

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2559 บริษัทไม่มีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ NOK Gives Life
CSR NOK

โครงการ “NOK Gives Life: 400 ดวงใจช่วยได้หนึ่งชีวิต” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานนกแอร์ทุกคนที่ต้องการขอบคุณสังคมไทยสำหรับแรงสนับสนุนที่มีให้กับนกแอร์เสมอมา ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การระดมทุนบริจาคเพื่อสมทบเข้ามูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจผู้ด้อยโอกาสต่อไป ด้วยการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจซื้อของที่ระลึก “NOK Gives Life” ในราคาชิ้นละ 70 บาท ทั้งนี้รายได้จากการขายทั้งหมดบริษัทจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆและนำเข้าสมทบทุนกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯเต็มจำนวน โดยปี 2558 บริษัทมอบเงินรายได้จำนวน 3,000,000 บาทให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิสามารถดำเนินงานได้ตามเจตนารมย์

ชมวีดีโอ 1 ชมวีดีโอ 2 ชมวีดีโอ 3


โครงการ Ride for Life Project : ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทาง
CSR NOK

ในปี พ.ศ. 2559 นี้ สายการบินนกแอร์ต่อยอดโครงการ Nok Gives Life ด้วยกิจกรรมที่นกแอร์สร้างสรรค์ขึ้นให้ เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้รักสุขภาพ และรักการปั่นจักรยาน ด้วยกิจกรรม NOK AIR RIDE FOR LIFE ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทางกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลสร้างสรรค์สังคม ที่ขอชวนคนไทยทุกคนมารวมพลัง รวมหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมกันหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนักปั่นจะได้ปั่นจักรยานเพื่อร่วมกันทำความดีแล้ว ยังสามารถส่งต่อความดีนี้ไปยังคนรอบข้าง ด้วยการชวนมาช่วยกันสมทบทุนเพิ่มเติม และสำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม หรือไม่สะดวกที่จะร่วมปั่นก็สามารถฝากให้นักปั่นที่ร่วมโครงการเป็นตัวแทนปั่นจักรยานแทนคุณได้ ผ่านการบริจาคและให้กำลังใจกับนักปั่น เพื่อให้เขานำความหวัง และความตั้งใจของคุณ ไปให้ถึงเส้นชัย

Ride for Life


นกเรียนรู้
CSR NOK

เป็นการสร้างห้องสมุดดินสำหรับเยาวชนเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังการรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนในชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งนี้นกแอร์เห็นว่าการสร้างห้องสมุดบ้านดินร่วมกันระหว่างอาสาสมัครที่เป็นพนักงานนกแอร์กับเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและความภูมิใจร่วมกัน เพราะเราเริ่มจากการหาวัสดุจากธรรมชาติที่พอหาได้รอบๆตัว ใช้เวลากับการเรียนรู้และมีส่วนร่วมลงมือลงแรงทำด้วยกัน ถึงแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่ก็ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าวัสดุ ห้องสมุดบ้านดินแห่งนี้จึงมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับเยาวชนในท้องถิ่นและนกแอร์เป็นอย่างยิ่งนกมองไกล
CSR NOK

เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลตระหนักความสำคัญและหวงแหนธรรมชาติโดยเริ่มจากธรรมชาติใกล้ตัวอย่างในพื้นที่ชุมชนของตนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีประสบการณ์สัมผัสกับธรรมชาติที่ไกลจากพื้นที่ของตนออกไปเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางธรรมชาติให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

นกมองไกล ตอน พาน้องลงน้ำ ปี 1 นกมองไกล ตอน พาน้องลงน้ำ ปี 2

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.