Nok jib jib logo
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

Nok jib jib

คณะกรรมการ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์

กรรมการ

นายรัฐพล ภักดีภูมิ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง:วันที่ 19 เมษายน 2560

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท Executive Master’s in International Logistics and Supply Chain Strategy Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและธุรกิจต่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยโคโลราโด เมืองโบวล์เดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 52/2552
  2. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2552
  3. หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 9/2558
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ 8 (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Executive Program in General Management, Strategies for Sustainable Business MIT Sloan School of Management สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร 2013 Southeast Asia Regional Program Fellows, Eisenhower Fellowships
 • หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ(บมช.)รุ่นที่5 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 1 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 (ว.พ.น. 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ 65 (ทอ.65) หน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ป.ป.ร.13) สถาบันพระปกเกล้า
 • โครงการอบรม 2009 Directors’ Consortium Stanford Graduate School of Business
 • หลักสูตร Electronic Business and Commerce Executive Program Graduate School of Business Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร e-Business and Supply Chain Management Program Graduate School of Business Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Enrolled as a special student at the Sloan School of Management for two academic term. Coursework includes Operation and Financial Management. Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA, ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %

 • ของตนเอง : ไม่มี
 • คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท
  / คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอ็กซ์อินโนเวชั่น จำกัด
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอสเค มิเนอรัลส์ จำกัด

นางนลินี งามเศรษฐมาศ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง:วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศิลปศาสตร์สาขาวิชาการเงินประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • Certificate Master in Marketing Management, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ University of Gothenberg
 • ปริญญาโท บริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่15/2016
  2. IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่1/2015
  3. Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่31/2013
  4. Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่61/2007

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %

 • ของตนเอง : ไม่มี
 • คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ
  บริษัท AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร
  และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)

นายประเวช องอาจสิทธิกุล

กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง:

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นางจิราพร เชมนะสิริ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง:

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายอภิชาติ จีระพันธุ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / คณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกรณี Lufthansa Technik AG

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: วันที่ 7 มกราคม 2556

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 24
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 18 /2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %

 • ของตนเอง : ไม่มี
 • คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีไอ ลีเกิ้ล คอนซัลติ้ง
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำกัด
 • 2551 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัด
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักกฏหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
 • 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: วันที่ 9 เมษายน 2558

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • University of Wisconsin-Madison, Master of Business Administration
 • การบริหารธุรกิจชั้นสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547
 • หลักสูตรสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
  1. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18 /2545
  2. หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 2/2544

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %

 • ของตนเอง : ไม่มี
 • คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
 • 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2552 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2543 - 2557 กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2544 - 2552 เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2544 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2541 - 2543 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2535 - 2541 รองประธานอาวุโสฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด
 • 2526 - 2535 ผู้บริหารระดับสูง บริษัท เงินลงทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

นายชวลิต อัตถศาสตร์

คณะกรรมการ

นางแฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม OBE

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ที่ปรึกษาบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย

พลเอกพรชัย กรานเลิศ

ที่ปรึกษาบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

ที่ปรึกษาบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

ที่ปรึกษาบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: วันที่ 7 เมษายน 2559

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Science, Operations Research, University of Southampton, Great Britain
 • Bachelor of Arts, Mathematics/Economics (Joint Honor), University College of Wales, Great Britain

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %

 • ของตนเอง : ไม่มี
 • คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)