This printed article is located at http://nok-th.listedcompany.com/dividend_policy.html

Dividend Policy

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินการและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
วันผลประกอบการ
15/02/2561     ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/2560 - 31/12/2560
28/02/2560     ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/2559 - 31/12/2559
25/02/2559     ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/2558 - 31/12/2558
26/02/2558     ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/2557 - 31/12/2557
27/02/2557 12/03/2557 06/05/2557 เงินปันผล 0.49 01/07/2556 - 31/12/2556
12/09/2556 25/09/2556 10/10/2556 เงินปันผล 0.54 01/01/2556 - 30/06/2556

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.