Nok jib jib logo
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

Nok jib jib

ผู้บริหารบริษัท

นายประเวช องอาจสิทธิกุล

กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง:

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

นายนรหัช พลอยใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง:วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ 3 (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %

 • ของตนเอง : ไม่มี
 • คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม. นครพนม (IAC)
 • 2554 - 2555 กรรมการ บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2553 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นาย ชัยรัตน์ แสงจันทร์

ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

นาย ทวีชัย อัจฉริยแพศว์กูล

ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์

นางสาว ภาวิณี ชยาวุฒิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน