Nok jib jib logo
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

Nok jib jib

เครื่องคำนวณเบื้องต้นเพื่อการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น:

NOK

3.02

(- |-% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 530,800
มูลค่า 1,606,940
หน่วย: บาท
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:39

จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น    %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม    %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %