Nok jib jib logo
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

Nok jib jib

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556


29 มิ.ย. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560
23 มิ.ย. 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
23 มิ.ย. 2560 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : NOK-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 มิถุนายน 2560
09 มิ.ย. 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
07 มิ.ย. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560
06 มิ.ย. 2560 ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่มทุนของบริษัท
02 มิ.ย. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
02 มิ.ย. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560
01 มิ.ย. 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ NOK เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2560
31 พ.ค. 2560 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
30 พ.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
29 พ.ค. 2560 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
26 พ.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
24 พ.ค. 2560 ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลการเสนอขายหุ้นของบริษัท
11 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
02 พ.ค. 2560 เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์บริษัท
20 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข)
19 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
17 มี.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
09 มี.ค. 2560 แจ้งแต่งตั้งกรรมการ
01 มี.ค. 2560 แจ้งงดจ่ายเงินปันผล ออก NOK-W1 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการเพิ่มทุน (แก้ไข PDF)
01 มี.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไข PDF)
01 มี.ค. 2560 แจ้งงดจ่ายเงินปันผล ออก NOK-W1 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการเพิ่มทุน (แก้ไข)
01 มี.ค. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
01 มี.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
01 มี.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
01 มี.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
28 ก.พ. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
17 ก.พ. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10 ก.พ. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
19 ม.ค. 2560 ชี้แจงข่าว
05 ม.ค. 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
<<< <
/ 2
>>>