Nok jib jib logo
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

Nok jib jib

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารสำหรับปี 2561 2560 2559
รายงานประจำปี ประจำปี 2560 ประจำปี 2559
งบการเงิน
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB