Nok jib jib logo
ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

Nok jib jib

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556


19 ก.พ. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข PDF)
16 ก.พ. 2561 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท
15 ก.พ. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
15 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
15 ก.พ. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
15 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
30 ม.ค. 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งที่ 2
<<< <
/ 1
> >>>