รู้จักนกแอร์

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สายการบินราคาประหยัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ห้องเลขที่ 4235 ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000094
เว็บไซต์บริษัท www.nokair.com
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ http://nok-th.listedcompany.com
โทรศัพท์ 0 2627 2000
โทรสาร 0 2285 6944
หุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 3,480,049,800 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 3,480,049,800 บาท
ทุนชำระแล้ว 3,108,515,756 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 3,108,515,756 บาท