การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 4
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ใบนำฝากแบบ Bill Payment
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบอำนาจสำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน