ความรับผิดชอบต่อสังคม

 • นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • การขับเคลื่อนทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยนอกเหนือจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า/เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง สังคมและชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยได้คำนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็น ส่วนหนึ่งจากการดำเนินธุรกิจปกติ (In-Process) และความรับผิดชอบต่อสังคมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (After-Process) ซึ่งสอดคล้องตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังต่อไปนี้

NOK CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นส่วนหนึ่ง จากการดำเนินธุรกิจปกติ (In-Process)

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วย โดยกำหนดนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากในหลักการของการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น การมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท ทั้งยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของพนักงานระดับผู้บริหาร มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านี้จึงมีผลโดยตรงต่อต่างๆ และเคารพในสิทธิของผู้ค้าและลูกค้าของบริษัท

 2. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน

  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความ โปร่งใส รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ พนักงานทุกระดับ ในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น โดยเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบริษัทมีดังนี้

  • วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามแนวทางและ นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท
   2. กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัท และพนักงานฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชันของบริษัท
   3. สอบทาน กำกับ และติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและ พนักงานปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
   4. สนับสนุนให้บริษัทและพนักงานมีการเฝ้าระวังและรายงานการ พบเห็นการทุจริตหรือคอร์รัปชันในช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย
  • คำนิยาม

   การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท รวมทั้งขัด ต่อศีลธรรม จริยธรรม เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ การช่วยเหลือทาง การเมือง รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บริษัทเอกชน บุคคลอื่นใด และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเป็นการ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองตลอดจน กิจกรรมทางการเมืองผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้อง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุก ระดับของบริษัท และบริษัทย่อย

  • นโยบาย

   บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติดังนี้

   1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการ ทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆและจะปฏิบัติตามมาตรการ ต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
   2. มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัป ชันโดยคณะกรรมการ บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
   3. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติตาม กฎหมายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกท้องที่ ที่บริษัทมีการทำกิจการอยู่
   4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
   5. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลัก การและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น หลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
   6. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึง ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนตลอดจนการเลื่อนตำแหน่ง
   7. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป ตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแล กิจการที่ดี
   8. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็น คู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
   9. กำหนดให้เลขานุการบริษัท และผู้จัดการตรวจสอบภายในเป็น บุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ด
  • แนวปฏิบัติ

   บริษัทได้กำหนดแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

   1. กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และต้อง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
   2. ไม่กระทำการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องที่ตนมีอำนาจรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่บริษัท ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
   3. การประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารทุกคนต้องตระหนักว่ากระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินบนการทุจริตหรือคอร์รัปชันได้อย่างไร เพื่อจัดการความเสี่ยงรวมทั้งทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
   4. ในการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจจะมีความเสี่ยง ต่อการเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน หรือขัดต่อนโยบายเกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน พนักงานทุกระดับรวมถึง บริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ อย่าง ระมัดระวัง
    • 4.1. การให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองให้ปฏิบัติ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ ของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริตหรือคอร์รัปชัน
    • 4.2. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สิน ของขวัญ ของ กำนัล ประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง รวมทั้ง บุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือการเลี้ยงรับรองที่พิสูจน์ได้ว่าเกินความเหมาะสมอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากมีความจำเป็นต้องรับควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และ สิ่งของที่ให้แก่กันในหน้าที่นั้นควรมีมูลค่าที่เหมาะสม ยกเว้นของขวัญตามเทศกาลประเพณีนิยม หรือการเลี้ยง รับรองทางธุรกิจตามปกติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตาม ธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตั้งแต่ผู้อำนายการทราบทันที
    • 4.3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถกระทำได้และเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลโดยต้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของบริษัทรวมทั้งสามารถตรวจสอบได้
    • 4.4. ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม โดยการชักจูง ครอบงำ หรือตั้งใจให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบหรือผลประโยชน์ใดๆ
    • 4.5. การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆ ต้องกระทำในนามบริษัท และต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ มีใบรับรอง และใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งต้องมีการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคนั้นตรง ตามวัตถุประสงค์และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้อกล่าวอ้างในการติดสินบน
    • 4.6. การให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณ์ ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นเงิน การให้บริการ วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่โครงการหรือกิจกรรมใดๆ ต้องมีการระบุชื่อบริษัทบริษัทย่อย และต้องดำเนินการด้วยความ โปร่งใส ถูกกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดสามารถตรวจสอบได้
   5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อ ป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่สมควร โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งงานด้านการขาย การตลาด รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้อง ดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
   6. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมี สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่ จะไม่ดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรม ทางการเมือง อันจะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสูญเสียความ เป็นกลางหรือความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและ ให้ความช่วยเหลือทางการเมือง และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
   7. จัดให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการ ต่อต้านการให้สินบน การทุจริตหรือ คอร์รัปชันเพื่อให้ตระหนัก ถึงนโยบายฉบับนี้ โดยจะบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ พนักงานหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคน ของบริษัท
   8. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสาร พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ใต้ บังคับบัญชา รวมทั้งควบคุม ดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกระดับมีทักษะเพียงพอต่อ การนำมาตรการและแนวทางนี้มาปฏิบัติในกิจกรรมที่ตนเอง รับผิดชอบอยู่อย่างเหมาะสม และให้ทราบความคาดหวัง ของบริษัทและทราบถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ฉบับนี้
   9. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อยโดยจะต้องแจ้ง ให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่รับผิดชอบทราบทันทีผ่านช่อง ทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตหรือคอร์รัปชันตาม ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
   10. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่น ใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการท ทุจริต หรือคอร์รัปชันที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อ การกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความ ร่วมมือในการรายงานการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี้
   11. บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่า จะไม่มีพนักงานคนใดต้อง ถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธ การให้ หรือรับสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้ บริษัทสูญเสียธุรกิจ และพลาดโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และ บริษัทจะไม่ยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคามหรือหน่วง เหนี่ยวพนักงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้
   12. ผู้ที่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดตามน โยบายฉบับนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยรวมถึง อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากกระทำผิดกฎหมายด้วย
   13. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สภาพการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ด
  • ขอบเขตการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

   เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

   1. การกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลหรือพนักงานในบริษัทติดสินบน หรือรับสินบนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัท หรือบริษัทย่อยได้ทำธุรกิจด้วย
   2. การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่กระทบชื่อเสียงของบริษัท
   3. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบการปฏิบัติงาน ข้อบังคับ ของบริษัท ที่เป็นเหตุให้สงสัยว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทำทุจริตหรือคอร์รัปชัน
   4. การกระทำที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
   5. การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับ บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่อง ที่แจ้ง หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

   1. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก
    • 1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    • 1.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    • 1.3 เลขานุการบริษัท บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
   2. กล่องรับความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
   3. จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
    • 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : Chiraporn.che@nokair.com
    • 3.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : Pornchai.kra@nokair.com
    • 3.3 เลขานุการบริษัท : Sunun.wit@nokair.com
  • บุคคลที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียน

   บุคคลที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่ายของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่ว่าจะแจ้งเบาะแส ด้วยช่องทางใดจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายหรือแนว ปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้

  • มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
   1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ สามารถระบุถึงผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และจะเก็บรักษา เป็นความลับ โดยจำกัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนิน การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
   2. ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลเห็นความลับ และห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่ บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
   3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มา ของข้อมูล รวมทั้งข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
   4. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วย กระบวนที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
  • การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

   หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีหรือได้ รับมามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ที่ ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริต หรือคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ถูกกล่าว หาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิในการพิสูจน์ตนเอง โดยการ หาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามที่ได้ถูกกล่าวหา

   หากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน นั้นจริง จะถือว่าได้กระทำผิดต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชัน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้น ผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทคำตัดสินของคณะกรรมการ ตรวจสอบถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

  • การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

   เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

   1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน ในกระดานประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานของบริษัททุกแห่งที่ บริษัททำกิจการอย
   2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน ผ่าน ช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง พนักงานทุกคน (e-mail) และ เว็บไซต์บริษัท
   3. รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) เป็นต้น
   4. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานใหม่
   5. บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับประกาศและนโยบายที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

   นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือเรียกสั้นๆ ว่า CAC โดยบริษัทได้ลงนามประกาศ เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ ในเดือนเมษายน 2562 นอกจาก นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นแล้ว บริษัทยัง ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติ การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการที่จะนำมาซึ่งความลำบากใจ และ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการ ทุจริตคอร์รัปชั่น อีกทั้งเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี รายละเอียดดังนี้

  • แนวปฏิบัติ การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

   บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ต้องมีความโปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มี ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่จะไม่เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก ลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ จึง กำหนดให้มีนโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อป้องกันการที่จะนำมาซึ่งความลำบากใจ และการตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกทั้งเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มี ประสิทธิภาพ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทาง ปฏิบัติที่ดีไว้ ดังนี้

  • หลักการ

   บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถือมั่น ที่จะไม่รับ-ให้สินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพิสูจน์ทราบได้ว่ามีการดำเนินการ ดังกล่าว ถือว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความผิดตามระเบียบของ บริษัทฯ และกฎหมาย

  • แนวทางการปฏิบัติ
   1. การรับของขวัญ การเลี้ยงของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด
    • 1.1 ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ รับของขวัญ ของที่ระลึก หรือ ประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี จากลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด และมีหน้าที่แจ้งให้ บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าว
    • 1.2 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือ ประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้บริษัทฯ แต่ง ตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการรวบรวมสิ่งของ ดังกล่าว และดำเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือดำเนิน การตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป เว้นแต่
     • 1.2.1 กรณีเป็นของบริโภค ซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 30 วัน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ รับของขวัญในการบริหารจัดการ
     • 1.2.2 กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญได้
     • 1.2.3 กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนาม องค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ของขวัญ ของที่ระลึก ดังกล่าว จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
   2. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชม กิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า
    • 2.1 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชม กิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค่า สามารถกระทำได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มี ลักษณะแฝงการท่องเที่ยว (โดยแนบเอกสารการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยละเอียดเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาเพื่อเห็นชอบ)
    • 2.2 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชม กิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่ไม่ได้ระบุใน ข้อตกลงสัญญา สามารถกระทำได้ หากพิจารณาแล้ว ว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับ บัญชาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
    • 2.3 ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝง ท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้ อย่างแท้จริง
   3. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด
    • 3.1 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใด ตาม ประเพณีนิยมสามารถกระทำได้โดยต้องไม่ขัดต่อ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบ ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
     • 3.1.1 ปฏิทิน ไดอารี
     • 3.1.2 สินค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม
     • 3.1.3 สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
     • 3.1.4 สินค้าโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ สินค้า ชุมชน สินค้าเพื่อการกุศล สินค้าเพื่อการสาธารณะ ประโยชน์ สินค้าจากกลุ่มคนพิการ หรือสินค้าที่ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    • 3.2 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำเนินการให้เป็นมาตร ฐานดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
    • 3.3 ห้ามให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดย พฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน
    • 3.4 การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปณาการจัดตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหาร สูงสุดของหน่วยงาน หรือตามระเบียบของบริษัทฯ กำหนด
   4. การเลี้ยงรับรอง

    การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรอง เป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทาง ธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุ สมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   5. การจัดทำกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
    • 5.1 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้า หน้าที่รัฐ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยต้องทำ ในนามบริษัทฯ และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ทั้งนี้ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และดำเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบ ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
    • 5.2 การจัดทำกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ ควรมีความเกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเมือง
   6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นให้กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

   7. การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล

    การบริจาคและให้การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องดำเนินการ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

    • 7.1 เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูก ต้องตามกฏหมาย
    • 7.2 การดำเนินการต้องกระทำในนามบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
    • 7.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ในนาม บุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการ สนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็น ลายลักษณ์อักษร
    • 7.4 ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค และ/หรือการสนับสนุนได้ถูกนำไปเพื่อใช้ประโยชน์ของ สาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค และ/หรือการสนับสนุนอย่างแท้จริง

    บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย เรื่อง การรับ-ให้ ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด และหาก พบข้อสงสัยประประการใด ให้ติดต่อฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดีและ บริหารความเสี่ยงองค์กร หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดขอบ

  การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2562 บริษัทจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและการส่งเสริม การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) สำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่ นโยบายได้ให้ไว้โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

 3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การให้บริการแก่ผู้โดยสารโดยไม่ คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ฯลฯ ตลอดจนให้ความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องศักดิ์ศรีและ ความเป็นมนุษย์ มีอิสรภาพ เสรีภาพ โดยที่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ ของผู้อื่น ทั้งสิทธิตามกฎหมายและสิทธิที่มีอยู่โดยไม่ขึ้นอยู่กับ บทบัญญัติของกฎหมาย แต่เป็นสิทธิที่เกิดจากมาตรฐานเพื่อความ ถูกต้อง ความเป็นธรรม หรือความยุติธรรม อาทิ บริการผู้โดยสารที่ ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ การจำหน่ายบัตรโดยสารในราคาที่ เป็นธรรมและชดเชยในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้ตาม ความต้องการ แต่ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งมีส่วนสำคัญและเป็นทรัพยากร ที่มีค่าที่สุดขององค์กร และมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็น ธรรมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในด้าน ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ก็จะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วย บริษัทจึงมีการให้ ความรู้แก่พนักงานด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ตลอดจนมีการจัดทำ Safety Bulletin เป็นประจำทุกเดือนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยราย เดือนและสื่อสารให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง โดยในปี 2562 บริษัท มีการจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ หัวหน้างาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  นอกจากนี้ยังได้การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานให้กับ พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการ บริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน และเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง อันตรายในการปฏิบัติงาน รู้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในลักษณะงานต่างๆ เนื่องจากการทำงานทุกประเภท สามารถเกิดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้เสมอ หากผู้ ปฏิบัติงานนั้นขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งสาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของบุคคล เช่น ความ ประมาท การทำงานลัดขั้นตอน ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งสาเหตุเหล่านี้สามารถ ป้องกันได้โดยเริ่มต้นจากตัวพนักงานเอง เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพ อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานนกแอร์ทุกคน เพราะ บริษัทตระหนักดีว่าความปลอดภัยจะช่วยให้พนักงานมีขวัญและ กำลังใจที่ดี อันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จและประสิทธิภาพสูงสุด ขององค์กร ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ สถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทประจำปี 2562 มีทั้งหมด จำนวน 7 ครั้ง โดยพนักงานได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและไม่ต้อง หยุดงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทให้ความสำคัญกับ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมของนกแอร์ นอกจากนี้บริษัทยังเปิด โอกาสรับบุคคลที่พิการให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทตามเจตนารมณ์ ของมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ

  พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพื่อ ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการ คุ้มครองการมีงานทำ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ ในการมีรายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีพลังสำคัญในการเสริมสร้าง ทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศสืบไป

  บริษัทดำเนินนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลักความเป็น ธรรม เหมาะสม และสอดคล้องตามความรู้ความสามารถผลการ ปฏิบัติงานที่ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมี การสำรวจค่าตอบแทนกับตลาดแรงงานภายนอกและบริษัทที่อยู่ใน ธุรกิจเดียวกัน เพื่อปรับปรุงให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถใหม่ๆ เข้ามาร่วมงาน

  นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดย บริษัทได้ทบทวนหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและความ สามารถของพนักงานในแต่ละระดับตำแหน่งตามแผนการฝึกอบรม ที่วางแผนและออกแบบไว้ในแต่ละปี โดยเฉพาะด้านการบริหาร จัดการสำหรับระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น จนถึงระดับสูง ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ให้แก่พนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 566 คน เทียบเท่าจำนวนชั่วโมง เฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเท่ากับ 5 วัน

  นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อ เนื่อง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงานตลอดทั้งปีเพื่อ พัฒนาและเพิ่มความผูกพันของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัท ยังมีโครงการ “นกห่วงใย” และ “นกใกล้ชิด” เพื่อเปิดช่องทางให้ พนักงานสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อ สงสัยกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้โดยตรงอีกด้วย

  สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและการอบรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจการบิน (Basic Airline Knowledge) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงองค์ ประกอบของธุรกิจการบิน และความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการบิน กับอุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งยังนำพนักงานใหม่เยี่ยมชมระบบและ ขั้นตอนการทำงานจริงของทุกหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการบิน เพื่อเรียนรู้ระบบและขั้นตอนการทำงาน รวมถึงนโยบายต่อต้าน ทุจริตคอรัปชัน เพื่อให้พนักงานตระหนังถึงความสำคัญในเรื่อง ดังกล่าว

  จากการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพราะบริษัทตระหนักดีว่า “ความปลอดภัยการพัฒนา ความ ผูกพัน การสื่อสาร คือ ความรับผิดชอบหลักที่บริษัทมุ่งมั่นและตั้งใจ อย่างเต็มที่เพื่อพนักงานของนกแอร์ทุกคน”

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  บริษัทได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเสมอมา โดยมุ่งเน้น การให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคำนึงถึงความพึงพอใจ สูงสุดของ ผู้บริโภคเป็นสำคัญ เริ่มตั้งแต่การสร้างความมั่นใจแก่ ผู้โดยสารด้วยเครื่องบินไอพ่นโบอิ้ง 737-800 และ เครื่องบินใบพัด บอมบาร์ดิเอร์ Q400 ซึ่งเป็นเครื่องบินใหม่ รวมถึงการซ่อมบำรุง เครื่องบินที่มีการจัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งมีความ ชำนาญในธุรกิจและมีชื่อเสียงระดับโลก ผู้บริโภคจึงเชื่อมั่นได้ถึง มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตและการซ่อมบำรุงที่เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย ซึ่งนกแอร์ให้คุณค่าเป็นอันดับสูงสุดขององค์กรถือเป็นพันธะสัญญา และความรับผิดชอบสูงสุดของบุคลากรนกแอร์ที่มีต่อผู้บริโภคเป็น สำคัญ

  เนื่องด้วยบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการ บินเป็นอันดับหนึ่งจึงมีการฝึกอบรมนักบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก องค์กรระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับที่สุดในโลกอย่าง FAA (Federal Aviation Administration) อีกทั้งยังมากด้วยประสบการณ์ และชั่วโมงบิน มีความชำนาญในเส้นทางบิน สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศอย่างดี ผู้บริโภคจึงมั่นใจและวางใจกับบุคลากรที่มี คุณภาพของบริษัทได้เต็มที่ทุกครั้งที่เดินทาง ในส่วนของพนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของสากล และมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความ สะดวกสบายและรอยยิ้มที่ประทับใจตลอดการเดินทาง

  นอกจากความมั่นใจในด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้น การให้บริการกับผู้บริโภคให้เกิดความสะดวกสบายและความพึง พอใจอย่างสูงสุด รวมถึงการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ให้ความ สะดวกรวดเร็วกับผู้บริโภคทั้งในด้านการจองซื้อและการชำระเงิน อนึ่ง หากเกิดกรณีเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน บริษัทจะมีระบบการ แจ้งเตือนล่วงหน้าแก่ผู้บริโภคผ่านทางอีเมล ข้อความสั้นทาง (SMS) หรือโทรศัพท์ ผู้บริโภคที่ไม่สามารถติดต่อผ่านช่องทางเหล่า นี้ได้จะได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนขึ้นเครื่อง บริษัทได้พัฒนากระบวนการให้บริการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ อำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยมีบริการ Web Check-in ผ่านเว็บไซด์ และ App Check-on ผ่าน Smart Phone เพื่อเป็นการ เช็คอินล่วงหน้าก่อนการเดินทาง บริษัทได้เพิ่มช่องทางการชำระเงิน เพื่อให้แก่ผู้โดยสารได้สะดวกสบายมากขึ้นผ่านช่องทาง WeChat Pay, Alipay ผ่านเครื่องรูดบัตร และบริการผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือนผ่านบัตรเครดิต อกจากนี้บริษัทยังมีบริการ Fly’n’Ride รับ-ส่ง สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังเส้นทางที่บริษัทไม่ได้ไห้ บริการโดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อด้วยรถปรับอากาศไปยังจุดหมายปลายทางได้ บริการรับ-ส่ง กระเป๋า Baggage Delivery เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการจัดส่งสัมภาระจากสนามบินดอนเมือง ไปยังบ้านหรือ สถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และจากสนามบินเชียงใหม่ ไปยังบ้าน หรือสถานที่ต่างๆ ในเชียงใหม่ในการตอบสนองต่อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนของผู้บริโภค การจัดตั้งโครงการ “Nok Care” และ “Nok Feedback” เพื่อรับข้อร้องเรียนทางด้าน การบริการจากผู้โดยสาร เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  บริษัทตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการหาแนวทางลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการ การผลิตและให้บริการเป็นสำคัญ เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องบิน เครื่องบินไอพ่นโบอิ้ง 737-800 รุ่น New Generation ที่มีการใช้ นวัตกรรมสมัยใหม่อย่าง Carbon Brake มีคุณสมบัติสำคัญช่วยลด น้ำหนักของเครื่องบินเมื่อเทียบกับเบรกรุ่นเดิมอย่าง Steel Brake ทำให้สามารถช่วยประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีของ Carbon Brake ซึ่งใช้วัสดุที่ทำมาจากคาร์บอนซึ่งมีความทนทานและมีอายุใช้งาน ยาวนานกว่า Steel brake จึงสามารถลดช่วยระยะเวลาการส่งซ่อม ได้เป็นอย่างด

  นอกจากนี้บริษัทยังเลือกใช้เครื่องบินใบพัดบอมบาร์ดิเอร์ Q400 รุ่น NextGen ในเส้นทางระยะสั้น ซึ่งเป็นเครื่องบินใบพัดรุ่นเดียว ในตลาดที่ติดตั้งระบบพิเศษ (Active Noise and Vibration Suppression หรือ ANVS) ที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียง รบกวนภายใน Cabin มีคุณสมบัติพิเศษช่วยลดมลพิษทางเสียง ลดอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงได้ถึง 7% และลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง 35% ผู้โดยสารจึงสามารถสัมผัส ประสบการณ์การบินระยะสั้นที่ทั้งสะดวกสบาย เงียบ รวดเร็ว และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เป็นสายการบินแรกและสายการบิน เดียวในประเทศไทยที่นำเครื่องบินรุ่นนี้มาให้บริการ

  นอกจากการเลือกใช้เครื่องบินที่มีนวัตกรรมช่วยลดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาให้ Boarding Pass อยู่ในมือถือ ของคุณ โดยเน้นให้ผู้โดยสารใช้นวัตกรรมการ Check In Online ผ่านหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone ที่สามารถ รองรับระบบการปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android เพื่อเป็นการช่วย ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในระหว่างกระบวนการผลิตและการให้ บริการ ถือเป็นการรณรงค์ช่วยภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง

 7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จาก การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทเข้าใจถึงความคาดหวังในการใช้บริการของผู้โดยสาร จึงนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความสะดวกสบาย และมั่นใจของ ผู้โดยสารของนกแอร์ ซึ่งมีบริการดังต่อไปนี้

  • บริการต่อเครื่องด้วยสายการบินพันธมิตร (Value Alliance)

   Value Alliance เป็นการรวมกลุ่มพันธมิตรของ สายการบิน ราคาประหยัดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันประกอบไป ด้วยสายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต สายการบินเซบูแปซิฟิค (รวมถึงสายการบิน Cebgo) และสาย การบินเจจูแอร์ เพื่อสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินภายในกลุ่ม พันธมิตร และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยง เส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียเหนือ รวมไป ถึงเชื่อมโยงเส้นทางไปยังทวีปออสเตรเลีย ทำให้เกิดความ สะดวกสบายแก่ผู้โดยสารมากขึ้น

   ผู้โดยสารจะสามารถเลือกเที่ยวบินและสำรองบัตรโดยสารได้ โดยตรงจากเว็บไซต์ของแต่ละสายการบิน และสามารถสำรองที่ นั่งจากสายการบินหนึ่งไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ของสาย การบินในกลุ่มพันธมิตรได้ ซึ่งระบบจะทำ การเลือกเที่ยวบินที่ดี ที่สุดจากทุกสายการบิน เชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการทำรายการ เพียงครั้งเดียวโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ซึ่งพัฒนาโดย Air Black Box (ABB) ผู้ให้บริการระบบการสำรองบัตรโดยสารชั้น นำ การเปิดให้บริการในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มตัวเลือกเส้นทางบินไป ยังจุดหมายต่างๆ ให้มากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ ผู้โดยสารของแต่ละสายการบินอีกด้วย

  • บริการนกแอร์โมบาย (Nok Air Mobile)

   นกแอร์เพิ่มทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายทั้งการจอง บัตรโดยสารและจัดการการจองผ่านทางอุปกรณ์มือถือ Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อเป็นส่วน หนึ่งของการลดโลกร้อนโดยการประหยัดการใช้กระดาษ ซึ่ง ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดนกแอร์แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ มือถือ Smart Phone ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสารในการใช้ งานฟังก์ชั่นต่างๆ บนแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น

   • ให้บริการจองตั๋วภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมบริการ Fly’n’Ferry และ Fly’n’Ride ในบางเส้นทาง
   • ให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือชำระเงินที่ตู้ ATM หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส Line Pay, Apple Pay, QR Payment
   • แจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษของนกแอร์
   • ผู้โดยสารสามารถ Check-in ผ่านอุปกรณ์มือถือ Smart Phone และแสดง Boarding Pass ผ่านอุปกรณ์มือถือ Smart Phone ได้
   • บริการเช็คบัตรโดยสารราคาประหยัดผ่านทางฟังก์ชั่น “ตั๋วราคาประหยัด”
   • ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบการจองและ Boarding Pass บนมือถือ Smart Phone ได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่นอกเหนือจาก การดำเนินธุรกิจปกติ (After-Process)

นกแอร์ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่มีส่วน รับผิดชอบและมีเจตนาอันดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน เนื่องจากบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มี คุณภาพของประเทศต่อไป ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาชุมชน และสังคมอย่างเป็นรูปธรรมโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ของกิจกรรม ได้แก่ นกแบ่งปัน นกเรียนรู้ และนกอิ่มใจ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ดังนี้

นกแบ่งปัน Nok Sharing

นกแบ่งปัน คือโครงการที่ให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือแก่ผู้ที่ ขาดโอกาส หรือด้อยโอกาสทางสังคมในการเข้าถึงความเจริญ เติบโตด้านต่างๆ เพื่อสร้างเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือ รวมถึงการช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยโครงการตลอด ทั้งปี 2562 ประกอบด้วย

 1. โครงการพาน้องเที่ยวเมืองหลวง โครงการที่ให้โอกาส น้องๆ จากโรงเรียนบนดอยแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มี โอกาสขึ้นเครื่องบิน มาท่องเที่ยว และทัศนศึกษา เปิด ประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่กรุงเทพฯ
 2. Nok Gives Life การให้โอกาสเป็นหนึ่งในการให้ที่งดงาม ที่สุดและความสุขจากการแบ่งปันความรักให้กับผู้ด้อย โอกาสได้มีชีวิตใหม่ สามารถช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่และ งดงามขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงปีที่ 13 ปี นี้ นกแอร์จัดทำ พวงกุญแจ Nok Gives Life เพื่อจำหน่าย โดยรายได้ทั้งหมดจากการขายหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไป บริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค หัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้ ได้รับการผ่าตัดหัวใจไปแล้วกว่า 500 ราย โดยหาซื้อได้ที่ ทุกสนามบินและบนทุกเที่ยวบินของนกแอร์ “เพราะเรา เชื่อว่า ความรักคือการให้” YOU GIVES LOVE, NOK GIVES LIFE
 3. Nok Help Hope การให้ความช่วยเหลือ ความหวังแก่ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอิสานด้วยการลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังลงพื้นที่พร้อมแพทย์ รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อดูแลรักษา อาการเจ็บป่วยของผู้ประสบอุทกภัย

นกสนับสนุน Nok Support

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ จึงได้ให้การสนับสนุนด้านการเดินทาง ดังนี้

 1. การสนับสนุนตั๋วเครื่องบินนกแอร์ เพื่อโครงการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ และสังคม อันได้แก่
  • 1.1 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ตลอดระยะเวลา กว่าสิบปี ที่สายการบินนกแอร์ได้สนับสนุนบัตรโดยสาร ปีละ 600 เที่ยวบินให้กับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ไป ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับบริจาคอวัยวะ และ สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เป็นจำนวน 2,504 คน
  • 1.2 ปันฝัน ปันยิ้ม โดยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ ร่วมกับสายการบินนกแอร์ในการช่วยเหลือสังคมผ่าน หลายโครงการ เช่น สร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ช่วยพาผู้ป่วยด้อยโอกาสจากพื้นที่ต่างๆ เข้ารับการ รักษาที่กรุงเทพ ฯลฯ
  • 1.3 Medical Volunteer Foundation (พอ.สว.) สายการ บินนกแอร์ ได้ให้การสนับสนุนด้านบัตรโดยสารให้ คณะแพทย์มูลนิธิพอ.สว. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และ ทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ที่เคย ตรัสว่า “จะให้ชาวไร่ชาวนาทิ้งไร่สวนเรือนนาเดินทาง เข้าไปหาหมอในเมือง ถือเป็นเรื่องลำบากของเขา” ซึ่งนกแอร์ตระหนักและไม่เพียงแค่อำนวยความ สะดวกด้านการเดินทาง แต่ทำให้มูลนิธิพอ.สว. มี งบประมาณเหลือพอ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถให้ความช่วย เหลือเพื่อนมนุษย์ได้มากขึ้น
  • 1.4 มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิกระจกเงา และมูลนิธิกู้ภัยต่างๆ ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
  • 1.5 ให้การสนับสนุน โครงการต่างๆ แก่น้องอาสาสมัคร ที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
 2. การให้การสนับสนุนขนส่ง โดยรายละเอียดดังนี้
  • 2.1 การขนถ่ายอวัยวะ, เนื้อเยื่อและโลหิต สภากาชาดไทย สายการบิน นกแอร์ได้ให้การสนับสนุนการขนถ่าย อวัยวะ, เนื้อเยื่อและโลหิตให้แก่ ศูนย์รับบริจาค อวัยวะ สภากาชาดไทย โดยที่ผ่านมา มีผู้ได้รับการ ปลูกถ่ายอวัยวะ ที่ได้รับประโยชน์จากการให้ความ อนุเคราะห์ของสายการบินนกแอร์ ตั้งแต่พ.ศ.2554 ถึง ปัจจุบัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,504 คน
  • 2.2 การขนส่งสิ่งของบริจาค ให้ทหารในสามจังหวัด ชายแดน
  • 2.3 การขนส่งเพื่อช่วยเหลือสุนัข ในโครงการบ้านอุปถัมภ์ Soi Dog โดยได้ช่วยเหลือสุนัขและแมว ในปี 2562 เป็นจำนวน 127 ตัว
  • 2.4 การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์เพื่อช่วย เหลือเหตุการณ์อุทกภัย ทางภาคอิสาน

ผู้โดยสารทุกท่านล้วนมีส่วนเป็นผู้ให้กำเนิดโครงการต่างๆ เหล่านี้ นับจากวันแรกที่เริ่มโครงการขนถ่ายอวัยวะ, เนื้อเยื่อและโลหิต สภากาชาดไทย จนถึงปัจจุบันสายการบิน นกแอร์มีโครงการต่างๆ ที่ช่วยเหลือตอบแทนคืนสู่สังคมเพิ่มขึ้นหลายโครงการ ซึ่งโครงการ เหล่านี้สำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากทุก ภาคส่วน ทั้งหน่วยรัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้โดยสาร รวมถึงพนักงาน สายการบิน นกแอร์ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

โครงการ NOK Gives Life
CSR NOK

โครงการ “NOK Gives Life: 400 ดวงใจช่วยได้หนึ่งชีวิต” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานนกแอร์ทุกคนที่ต้องการขอบคุณสังคมไทยสำหรับแรงสนับสนุนที่มีให้กับนกแอร์เสมอมา ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การระดมทุนบริจาคเพื่อสมทบเข้ามูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจผู้ด้อยโอกาสต่อไป ด้วยการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจซื้อของที่ระลึก “NOK Gives Life” ในราคาชิ้นละ 70 บาท ทั้งนี้รายได้จากการขายทั้งหมดบริษัทจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆและนำเข้าสมทบทุนกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯเต็มจำนวน โดยปี 2558 บริษัทมอบเงินรายได้จำนวน 3,000,000 บาทให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิสามารถดำเนินงานได้ตามเจตนารมย์

ชมวีดีโอ 1 ชมวีดีโอ 2 ชมวีดีโอ 3


โครงการ Ride for Life Project : ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทาง
CSR NOK

ในปี พ.ศ. 2559 นี้ สายการบินนกแอร์ต่อยอดโครงการ Nok Gives Life ด้วยกิจกรรมที่นกแอร์สร้างสรรค์ขึ้นให้ เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้รักสุขภาพ และรักการปั่นจักรยาน ด้วยกิจกรรม NOK AIR RIDE FOR LIFE ปั่นด้วยใจ ให้ด้วยระยะทางกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลสร้างสรรค์สังคม ที่ขอชวนคนไทยทุกคนมารวมพลัง รวมหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมกันหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนักปั่นจะได้ปั่นจักรยานเพื่อร่วมกันทำความดีแล้ว ยังสามารถส่งต่อความดีนี้ไปยังคนรอบข้าง ด้วยการชวนมาช่วยกันสมทบทุนเพิ่มเติม และสำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม หรือไม่สะดวกที่จะร่วมปั่นก็สามารถฝากให้นักปั่นที่ร่วมโครงการเป็นตัวแทนปั่นจักรยานแทนคุณได้ ผ่านการบริจาคและให้กำลังใจกับนักปั่น เพื่อให้เขานำความหวัง และความตั้งใจของคุณ ไปให้ถึงเส้นชัย

Ride for Life


นกเรียนรู้
CSR NOK

เป็นการสร้างห้องสมุดดินสำหรับเยาวชนเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังการรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนในชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งนี้นกแอร์เห็นว่าการสร้างห้องสมุดบ้านดินร่วมกันระหว่างอาสาสมัครที่เป็นพนักงานนกแอร์กับเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและความภูมิใจร่วมกัน เพราะเราเริ่มจากการหาวัสดุจากธรรมชาติที่พอหาได้รอบๆตัว ใช้เวลากับการเรียนรู้และมีส่วนร่วมลงมือลงแรงทำด้วยกัน ถึงแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่ก็ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าวัสดุ ห้องสมุดบ้านดินแห่งนี้จึงมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับเยาวชนในท้องถิ่นและนกแอร์เป็นอย่างยิ่งนกมองไกล
CSR NOK

เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลตระหนักความสำคัญและหวงแหนธรรมชาติโดยเริ่มจากธรรมชาติใกล้ตัวอย่างในพื้นที่ชุมชนของตนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีประสบการณ์สัมผัสกับธรรมชาติที่ไกลจากพื้นที่ของตนออกไปเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางธรรมชาติให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

นกมองไกล ตอน พาน้องลงน้ำ ปี 1 นกมองไกล ตอน พาน้องลงน้ำ ปี 2

3. การขับเคลื่อนทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินของคนไทยที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืนโดยเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทยืนหยัดคู่กับคนไทยมานานกว่า 17 ปีและไม่เคยทิ้งคนไทยไม่ว่าในยามวิกฤตใดก็ตาม

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้พฤติกรรมและ ความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น บริษัทแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า (ผู้โดยสาร) คู่ค้าเจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและชุมชน ทำให้บริษัทต้องศึกษา การรับรู้ ทัศนคติ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสอบถามและรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยตรง เพื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ นำมาพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนอง เท่าทันความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันได้ในระยะยาว

• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สรุปจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ซึ่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส่วนรวม ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อสร้างความเจริญมั่นคง และสร้างเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัทในระยะยาวรวมทั้งการให้ผลตอบแทนและการเติบโตต่อเนื่องของบริษัท
ลูกค้า (ผู้โดยสาร) องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องทำความเข้าใจและความต้องการของลูกค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้โดยสารโดยผ่านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) เพื่อดำเนินการให้บริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและเมื่อลูกค้าพอใจจะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้าของบริษัท มีความคาดหวังให้การเดินทางไปถึงจุดหมาย ปลอดภัย ตรงต่อเวลา และขั้นตอนในการใช้บริการที่สะดวกสบาย และสามารถติดต่อสอบถามได้เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
คู่ค้าเจ้าหนี้ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปฎิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายมีการกำหนดระเบียบการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คู่แข่ง แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรมไม่ทำลายชื่อเสียงหรือว่าร้าย ร่วมกันพัฒนาและผลักดันให้ตลาดเติบโตและไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม
สังคมและชุมชน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการของเสียและมลภาวะทางอากาศ ดูแลสร้างสรรค์สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นกแอร์ ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการหาแนวทางลดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติในกระบวนการการผลิตและให้บริการเป็นสำคัญ เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องบินเครื่องบินไอพ่นโบอิ้ง 737-800 รุ่น New Generation ที่มีการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่อย่างเบรคคาร์บอนซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญช่วยลดนํ้าหนักของเครื่องบินเมื่อเทียบกับเบรกรุ่นเดิมอย่างเบรคเหล็กทำให้สามารถช่วยประหยัดการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีของเบรคคาร์บอนซึ่งใช้วัสดุที่ทำมาจากคาร์บอนซึ่งมีความทนทานและมีอายุใช้งานยาวนานกว่าเบรคเหล็กจึงสามารถลดช่วยระยะเวลาการส่งซ่อมได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทยังเลือกใช้เครื่องบินใบพัดบอมบาร์ดิเอร์ Q400 รุ่น Next Gen ในเส้นทางระยะสั้น ซึ่งเป็นเครื่องบินใบพัดรุ่นเดียวในตลาดที่ติดตั้งระบบพิเศษ (Active Noise and Vibration Suppression หรือ ANVS) ที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนภายในห้องโดยสาร มีคุณสมบัติพิเศษช่วยลดมลพิษทางเสียง ลดอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ 7 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึงร้อยละ 35 ผู้โดยสารจึงสามารถสัมผัสประสบการณ์การบินระยะสั้นที่ทั้งสะดวกสบาย เงียบ รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เป็นสายการบินแรกและสายการบินเดียวในประเทศไทยที่นำเครื่องบินรุ่นนี้มาให้บริการ

นอกจากการเลือกใช้เครื่องบินที่มีนวัตกรรมช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาให้บัตรโดยสารอยู่ในมือถือของผู้โดยสาร โดยเน้นให้ผู้โดยสารใช้นวัตกรรมการ Check In Online ผ่านหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่สามารถรองรับระบบการปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android เพื่อเป็นการช่วยลดการ ใช้ทรัพยากรกระดาษในระหว่างกระบวนการผลิตและการให้บริการ ถือเป็นการรณรงค์ช่วยภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง

• การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเข้าใจถึงความคาดหวังในการใช้บริการของผู้โดยสาร จึงนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความสะดวกสบาย และมั่นใจของผู้โดยสารของนกแอร์ ซึ่งมีบริการดังต่อไปนี้

 1. บริการต่อเครื่องด้วยสายการบินพันธมิตร (Value Alliance)
  Value Alliance เป็นการรวมกลุ่มพันธมิตรของ สายการบินราคาประหยัดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันประกอบไป ด้วยสายการบินนกแอร์ สายการบินสกู๊ต สายการบินเซบูแปซิฟิค (รวมถึงสายการบิน Cebgo) และสายการบินเจจูแอร์ เพื่อสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินภายในกลุ่มพันธมิตร และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียเหนือ รวมไปถึงเชื่อมโยงเส้นทางไปยังทวีปออสเตรเลีย ทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารมากขึ้นผู้โดยสารจะสามารถเลือกเที่ยวบินและสำรองบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ และสามารถสำรองที่นั่งจากสายการบินหนึ่งไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตรได้ ซึ่งระบบจะทำ การเลือกเที่ยวบินที่ดีที่สุดจากทุกสายการบิน เชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการทำรายการเพียงครั้งเดียวโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวลํ้า ซึ่งพัฒนาโดย Air Black Box (ABB) ผู้ให้บริการระบบการสำรองบัตรโดยสารชั้นนำ การเปิดให้บริการในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มตัวเลือกเส้นทางบินไปยังจุดหมายต่างๆ ให้มากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารของแต่ละสายการบินอีกด้วย
 2. บริการนกแอร์โมบาย (Nok Air Mobile)
  นกแอร์เพิ่มทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายทั้งการจองบัตรโดยสารและจัดการการจองผ่านทางอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อนโดยการประหยัดการใช้กระดาษ ซึ่งลูกค้าสามารถดาวน์โหลดนกแอร์แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนที่พร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสารในการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ บนแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น
  • ให้บริการจองตั๋วภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมบริการ Fly'n'Ferry และ Fly'n'Ride ในบาง เส้นทาง
  • ให้บริการจองตั๋วภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมบริการ Fly'n'Ferry และ Fly'n'Ride ในบาง เส้นทาง
  • แจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษของนกแอร์
  • ผู้โดยสารสามารถ Check-in ผ่านอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนและแสดงบัตรโดยสารผ่านอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนได้
  • บริการเช็คบัตรโดยสารราคาประหยัดผ่านทางฟังก์ชั่น "ตั๋วราคาประหยัด"
  • ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบการจองและบัตรโดยสารบนมือถือสมาร์ทโฟนได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วย โดยกำหนดนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากในหลักการของการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น การมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท ทั้งยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจเช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของพนักงานระดับผู้บริหาร มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านี้จึงมีผลโดยตรงต่อต่างๆ และเคารพในสิทธิของผู้ค้าและลูกค้าของบริษัท
 2. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การให้บริการแก่ผู้โดยสารโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ฯลฯ ตลอดจน ให้ความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ มีอิสรภาพ เสรีภาพ โดยที่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งสิทธิตามกฎหมายและสิทธิที่มีอยู่โดยไม่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมาย แต่เป็นสิทธิที่เกิดจากมาตรฐาน เพื่อความถูกต้อง ความเป็นธรรม หรือความยุติธรรม อาทิ บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ การจำหน่ายบัตรโดยสารในราคาที่เป็นธรรมและชดเชยในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้ตามความต้องการแต่ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งมีส่วนสำคัญและเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร และมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วย บริษัทจึงมีการให้ความรู้แก่พนักงานด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ตลอดจนมีการจัดทำ Safety Bulletin เป็นประจำทุกเดือนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยรายเดือน และสื่อสารให้พนักงานทราบอย่าง
  นอกจากนี้ยังได้การจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงอันตรายในการปฏิบัติงาน รู้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในลักษณะงานต่างๆ เนื่องจากการทำงานทุกประเภทสามารถเกิดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้เสมอ หากผู้ปฏิบัติงานนั้นขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของบุคคล เช่น ความประมาท การทำงานลัดขั้นตอนฝ่าฝืนกฎระเบียบ ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งสาเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยเริ่มต้นจากตัวพนักงานเอง เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานนกแอร์ทุกคน เพราะบริษัทตระหนักดีว่าความปลอดภัยจะช่วยให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี อันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จและประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทประจำปี 2564 มีทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและไม่ต้องหยุดงาน 4 ราย
  ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสรับบุคคลที่พิการให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทตามเจตนารมณ์ของมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการคุ้มครองการมีงานทำ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการมีรายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ คนพิการมีพลังสำคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศสืบไป
  บริษัทดำเนินนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องตามความ รู้ความสามารถผลการปฏิบัติงานที่ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการสำรวจค่าตอบแทนกับตลาดแรงงานภายนอกและบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อปรับปรุงให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถใหม่ๆ เข้ามาร่วมงาน
  สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจการบิน (Basic Airline Knowledge) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงองค์ประกอบของธุรกิจการบิน และความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการบินกับอุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งยังนำพนักงานใหม่เยี่ยมชมระบบและขั้นตอนการทำงานจริงของทุกหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการบิน เพื่อเรียนรู้ระบบและขั้นตอนการทำงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชัน เพื่อให้พนักงานตระหนังถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จากการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพราะบริษัทตระหนักดีว่า “ความปลอดภัยการพัฒนา ความผูกพัน การสื่อสาร คือ ความรับผิดชอบหลักที่บริษัทมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อพนักงานของนกแอร์ ทุกคน”