โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ : * บุคคลที่เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของ "ผู้บริหาร" ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์