รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ร้อยละ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ร้อยละ
1 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 26.38 26.38
2 นายณัฐพล จุฬางกูร 26.08 26.07
3 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 22.51 22.51
4 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 8.91 13.28