รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 983,864,225 26.38
2 นายณัฐพล จุฬางกูร 972,109,455 26.07
3 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 839,569,990 22.51
4 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 495,390,721 13.28