จุดเด่นด้านการดำเนินงาน

  • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน
  • อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
  • สถิตการดำเนินงานที่สำคัญ
  • จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย งบการเงินรวม
2560 2561 2562
รายได้รวม ล้านบาท 20,377 19,740 19,969
ค่าใช้จ่ายรวม ล้านบาท 22,268 23,710 23,063
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ล้านบาท -8 -5 -1.4
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ล้านบาท -1,900 -3,975 -3,095.4
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท -1,900 -3,975 -3,095.4
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท -1,854 -2,787 -1,928.3
งบแสดงฐานะทางการเงิน หน่วย งบการเงินรวม
2560 2561 2562
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 14,523 14,074 15,171
หนี้สินรวม ล้านบาท 13,832 17,106 18,639
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 691 -3,032 -3,468
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ หน่วย งบการเงินรวม
2560 2561 2562
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน % -9.3 -20.1 -15.5
อัตรากำไรสุทธิ % -9.3 -20.1 -15.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % -1,081.6 -339.7 -150.5
สถิตการดำเนินงานที่สำคัญ หน่วย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2561 2562
จำนวนผู้โดยสาร ล้านคน 8.78 8.86 8.25
จำนวนเที่ยวบิน เที่ยวบิน 67,811 67,228 61,881
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ล้านที่นั่ง-กม. 6,822 6,912 6,425
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK) ล้านที่นั่ง-กม. 5,840 6,127 5,608
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร ร้อยละ 86% 89% 87%
ค่าโดยสารเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสนามบิน) บาท/คน/เที่ยว 1,465 1,321 1,309
รายได้ผู้โดยสารต่อกิโลเมตร บาท/คน-กม. 2.20 1.91 1.93
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) บาท/ที่นั่ง-กม. 2.06 1.93 1.92
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) บาท/ที่นั่ง-กม. 2.40 2.32 2.18
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย กิโลเมตร 665 692 680
ประสิทธิภาพในการตรงต่อเวลา ร้อยละ 85.6 83.9 78.9
จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด หน่วย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2561 2562
(ไอพ่น) Boeing 737-800 New Generation ลำ 20 15 16
(ใบพัด) ATR 72-500 ลำ 2 2 -
(ใบพัด) Q400 NextGen ลำ 8 8 8