กิจกรรมบริษัท

วันที่ กิจกรรม
2564
กันยายน
21 กันยายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564
2563
ธันวาคม
1 ธันวาคม 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
กันยายน
14 กันยายน 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
สิงหาคม
18 สิงหาคม 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
6 สิงหาคม 2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
มีนาคม
12 มีนาคม 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
มกราคม
14 มกราคม 2563 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
2562
พฤศจิกายน
27 พฤศจิกายน 2562 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
สิงหาคม
23 สิงหาคม 2562 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
พฤษภาคม
29 พฤษภาคม 2562 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
มกราคม
22 มกราคม 2562 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
2561
พฤศจิกายน
28 พฤศจิกายน 2561 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
ตุลาคม
4 ตุลาคม 2561 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
สิงหาคม
21 สิงหาคม 2561 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
เมษายน
5 เมษายน 2561 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2560
กันยายน
20 กันยายน 2560 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เมษายน
19 เมษายน 2560 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2559
เมษายน
7 เมษายน 2559 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2558
มกราคม
21 - 24 มกราคม 2558 Non Deal Roadshow in United State of America with Decker Co.Ltd.
มีนาคม
6 - 7 มีนาคม 2558 DAIWA Investment Conference - Tokyo, Japan
พฤษภาคม
28 พฤษภาคม 2558 Opportunity Day 1Q/2558 at the Stock Exchange of Thailand (11.20-12.35 pm)