การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี :

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงใน วันประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่สถานที่จัดประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563


การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2562 ของบริษัทและสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยง ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินสาหรับการกู้ยืมเงินโดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยืม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาเเสดงในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่สถานที่จัดประชุม
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562


การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2561 ของบริษัทและสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code  
- รายงานประจำปี 2561
- สำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodianในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยง กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่อแผนการเพิ่มทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาเเสดงในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561


การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2560 ของบริษัทและสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ ซีดีรอม (CD-ROM)  
- รายงานประจำปี 2560
- สำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodianในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาเเสดงในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2559 ของบริษัทและสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)  
- รายงานประจำปี 2559
- สำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodianในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และควบคู่กับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2558 ของบริษัทและสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)  
- รายงานประจำปี
- สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลของกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: รายละเอียดร่างวัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อมูลของกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บัญชี 2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถือหุ้นประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557