งบการเงินและ MD & A

  • 2565
  • 2564
  • 2563
  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556

งบการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2565


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2565

งบการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 2/2564


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 2/2564

งบการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 3/2563
ไตรมาสที่ 2/2563
ไตรมาสที่ 1/2563


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 3/2563
ไตรมาสที่ 2/2563
ไตรมาสที่ 1/2563

งบการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 3/2562
ไตรมาสที่ 2/2562
ไตรมาสที่ 1/2562


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 3/2562
ไตรมาสที่ 2/2562
ไตรมาสที่ 1/2562

งบการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2561
ไตรมาสที่ 3/2561
ไตรมาสที่ 2/2561
ไตรมาสที่ 1/2561


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2561
ไตรมาสที่ 3/2561
ไตรมาสที่ 2/2561
ไตรมาสที่ 1/2561

งบการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2560
ไตรมาสที่ 3/2560
ไตรมาสที่ 2/2560
ไตรมาสที่ 1/2560


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2560
ไตรมาสที่ 3/2560
ไตรมาสที่ 2/2560
ไตรมาสที่ 1/2560

งบการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
ไตรมาสที่ 3/2559
ไตรมาสที่ 2/2559
ไตรมาสที่ 1/2559


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
ไตรมาสที่ 3/2559
ไตรมาสที่ 2/2559
ไตรมาสที่ 1/2559

งบการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2558
ไตรมาสที่ 3/2558
ไตรมาสที่ 2/2558
ไตรมาสที่ 1/2558


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2558
ไตรมาสที่ 3/2558
ไตรมาสที่ 2/2558
ไตรมาสที่ 1/2558

งบการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2557
ไตรมาสที่ 3/2557
ไตรมาสที่ 2/2557
ไตรมาสที่ 1/2557


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2557
ไตรมาสที่ 3/2557
ไตรมาสที่ 2/2557
ไตรมาสที่ 1/2557

งบการเงิน

งบการเงิน ดาวน์โหลด
ประจำปี 2556
ไตรมาสที่ 3/2556
ไตรมาสที่ 2/2556
ไตรมาสที่ 1/2556


คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด