ผู้บริหารบริษัท

ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

นายไต้ ชอง อี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์

นายสุธี จุลชาต

ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการบิน