ผู้บริหารบริษัท

ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุธี จุลชาต

ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการบิน

นายพิชิต เจียรกิตติมศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน