คณะกรรมการ

นายปริญญา ไววัฒนา

กรรมการอิสระ

นายชวลิต อัตถศาสตร์

กรรมการ

ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไต้ ชอง อี

กรรมการ