คณะกรรมการ

นายปริญญา ไววัฒนา

กรรมการอิสระ

นายชวลิต อัตถศาสตร์

กรรมการ

ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

นายไต้ ชอง อี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร