ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556


16 มี.ค. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
21 ก.พ. 2566 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
10 ก.พ. 2566 หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565
10 ก.พ. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 (F45) (ก่อนสอบทาน)
10 ก.พ. 2566 รายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
31 ม.ค. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
05 ม.ค. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
03 ม.ค. 2566 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 ธันวาคม 2565
28 ธ.ค. 2565 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 1)
16 ธ.ค. 2565 แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2566
01 ธ.ค. 2565 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัทและแต่งตั้งรักษาการเลขานุการบริษัท
01 ธ.ค. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 พฤศจิกายน 2565
01 พ.ย. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 ตุลาคม 2565
21 ต.ค. 2565 การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัท กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
20 ต.ค. 2565 การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัท กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
12 ต.ค. 2565 แจ้งเหตุผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
12 ต.ค. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และยังคงเครื่องหมาย SP
12 ต.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
12 ต.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
12 ต.ค. 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
04 ต.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
03 ต.ค. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 กันยายน 2565
03 ต.ค. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ NOK PACE และ TSF
03 ต.ค. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
28 ก.ย. 2565 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 (ปีที่ 1 ไตรมาสที่ 4)
16 ก.ย. 2565 แนวทางการดำเนินการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีมีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
09 ก.ย. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ NOK กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ปีที่ 2)
01 ก.ย. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2565
01 ก.ย. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
16 ส.ค. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ CFO
16 ส.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
16 ส.ค. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้ง APEX NOK PACE และ TSF ไม่นำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2565
16 ส.ค. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
01 ส.ค. 2565 ชี้แจงกรณีเที่ยวบิน DD108 เส้นทาง ดอนเมือง(กรุงเทพ) - เชียงราย ลื่นไถลออกนอกรันเวย์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 (ฉบับแก้ไข)
01 ส.ค. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2565
01 ส.ค. 2565 ชี้แจงกรณีเที่ยวบิน DD108 เส้นทาง ดอนเมือง(กรุงเทพ) - เชียงราย ลื่นไถลออกนอกรันเวย์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565
27 ก.ค. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
01 ก.ค. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 มิถุนายน 2565
30 มิ.ย. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
28 มิ.ย. 2565 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 (ปีที่ 1 ไตรมาสที่ 3)
01 มิ.ย. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 พฤษภาคม 2565
31 พ.ค. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
03 พ.ค. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 เมษายน 2565
29 เม.ย. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
04 เม.ย. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 1 เมษายน 2565
01 เม.ย. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
31 มี.ค. 2565 แนวทางการดำเนินการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2564 ถึง 28 มีนาคม 2565
31 มี.ค. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
31 มี.ค. 2565 แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
10 มี.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
01 ธ.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
01 ธ.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
01 ธ.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
30 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปี (F45) (สอบทานแล้ว)
30 พ.ย. 2564 งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (สอบทานแล้ว)
01 พ.ย. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 ตุลาคม 2564
29 ต.ค. 2564 การนำส่งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ล่าช้า
01 ต.ค. 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และสรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ (เพิ่มเติม)
01 ต.ค. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 กันยายน 2564
29 ก.ย. 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และสรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ
15 ก.ย. 2564 การไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และวันที่ศาลกำหนดนัดฟังคำสั่ง
10 ก.ย. 2564 แนวทางการดำเนินการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
09 ก.ย. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ NOK กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
07 ก.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (เพิ่มข้อมูล)
06 ก.ย. 2564 การไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และวันที่ศาลกำหนดนัดฟังคำสั่ง
01 ก.ย. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2564
01 ก.ย. 2564 ตลท. ขึ้น "SP" หลักทรัพย์ NOK ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 63
01 ก.ย. 2564 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
01 ก.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01 ก.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01 ก.ย. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ส.ค. 2564 การไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และวันที่ศาลกำหนดนัดฟังคำสั่ง
17 ส.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้ง IFEC NOK และ PACE ไม่นำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2564
16 ส.ค. 2564 การนำส่งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ล่าช้า
04 ส.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
02 ส.ค. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2564
02 ส.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ GL MAX และ NOK เร่งนำส่งงบการเงินปี 2563 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564
30 ก.ค. 2564 ขอชี้แจงเรื่องการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563
29 ก.ค. 2564 มาตรการหยุดกิจการบางส่วนชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
29 ก.ค. 2564 กำหนดการจัดการประชุมเจ้าหนี้
19 ก.ค. 2564 การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
05 ก.ค. 2564 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2564
01 ก.ค. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 มิถุนายน 2564
01 ก.ค. 2564 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ MAX และ NOK
30 มิ.ย. 2564 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ MAX และ NOK
29 มิ.ย. 2564 ชี้แจงเรื่องการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563
29 มิ.ย. 2564 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ MAX และ NOK
01 มิ.ย. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 1 มิถุนายน 2564
28 พ.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ MAX และ NOK ระหว่างวันที่ 2 มิ.ย. - 1 ก.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
17 พ.ค. 2564 การนำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
17 พ.ค. 2564 ขอชี้แจงเรื่องการไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และการส่งงบการเงินประจำปี 2563
17 พ.ค. 2564 แจ้งการไม่ส่งงบการเงินไตรมาสของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
05 พ.ค. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 5 พฤษภาคม 2564
12 เม.ย. 2564 คำสั่งอนุญาตให้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
02 เม.ย. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
15 มี.ค. 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
03 มี.ค. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564
02 มี.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
02 มี.ค. 2564 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
25 ก.พ. 2564 การลาออกและการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
18 ก.พ. 2564 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
10 ก.พ. 2564 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท (แพิ่ม Template)
09 ก.พ. 2564 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
04 ก.พ. 2564 รายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (แก้ไข)
01 ก.พ. 2564 รายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
18 ธ.ค. 2563 แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
03 ธ.ค. 2563 แจ้งการลาออกของผู้บริหารบริษัท
02 ธ.ค. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท (แก้ไข)
01 ธ.ค. 2563 รายงานสรุปแนวทาง และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
01 ธ.ค. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
23 พ.ย. 2563 กำหนดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
20 พ.ย. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
18 พ.ย. 2563 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัทฯ (แก้ไข)
17 พ.ย. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK และ SHREIT กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
17 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
17 พ.ย. 2563 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัทฯ
17 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
17 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
10 พ.ย. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
04 พ.ย. 2563 คำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
30 ต.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรักษาการผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (จากนายรัช ตันตนันตา เป็นนางสาวเรวดี โพธิ์จันทร์) (แก้ไข)
29 ต.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรักษาการผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (นายรัช ตันตนันตา)
27 ต.ค. 2563 คำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
27 ต.ค. 2563 คำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
22 ต.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
14 ก.ย. 2563 รายงานสรุปแนวทาง และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของ บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
08 ก.ย. 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Present)
01 ก.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (เพิ่มเติม)
01 ก.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (เพิ่มเติม)
01 ก.ย. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
01 ก.ย. 2563 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ของบริษัทฯ
01 ก.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
01 ก.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
01 ก.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
20 ส.ค. 2563 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 ส.ค. 2563 รายงานสรุปแนวทาง และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
17 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (แก้ไข)
17 ส.ค. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 ขอเลื่อนการส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 2/2563
14 ส.ค. 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
14 ส.ค. 2563 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัทฯ
14 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
14 ส.ค. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
06 ส.ค. 2563 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
03 ส.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
31 ก.ค. 2563 รายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
31 ก.ค. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุการขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ NOK
31 ก.ค. 2563 การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและการเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไว้พิจารณา (เพิ่มเติม)
30 ก.ค. 2563 การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและการเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
17 ก.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ฉบับแก้ไข บนเว็บไซต์ของบริษัท
17 ก.ค. 2563 การลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก บริษัทย่อยเลิกบริษัทและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี (แก้ไข Template)
16 ก.ค. 2563 การลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก บริษัทย่อยเลิกบริษัทและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
14 ก.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท
03 ก.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันและระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (แก้ไข)
01 ก.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
01 ก.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันและระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)
26 มิ.ย. 2563 แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
12 มิ.ย. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ NOK เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2563
10 มิ.ย. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NOK-W1)
08 มิ.ย. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
25 พ.ค. 2563 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลที่เป็นข่าวในสื่อ
21 พ.ค. 2563 การทำการบินภายในประเทศของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
18 พ.ค. 2563 การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
14 พ.ค. 2563 ขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 1/2563
13 พ.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
28 เม.ย. 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NOK-W1
13 เม.ย. 2563 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NOK-W1
10 เม.ย. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5) (แก้ไข)
09 เม.ย. 2563 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NOK-W1 (แก้ไข)
09 เม.ย. 2563 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NOK-W1
09 เม.ย. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
07 เม.ย. 2563 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยง กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน
31 มี.ค. 2563 การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
30 มี.ค. 2563 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลที่เป็นข่าวในสื่อ
16 มี.ค. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
13 มี.ค. 2563 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 11)
12 มี.ค. 2563 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
06 มี.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (แก้ไข)
03 มี.ค. 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
28 ก.พ. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (เพิ่ม Template)
28 ก.พ. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
27 ก.พ. 2563 ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
27 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 ก.พ. 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ก.พ. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ NOK เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
20 ก.พ. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
19 ก.พ. 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
14 ก.พ. 2563 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
28 ม.ค. 2563 เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 ม.ค. 2563 เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท
23 ม.ค. 2563 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์
23 ม.ค. 2563 การให้สัตยาบันการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทย่อยกับบุคคลเกี่ยวโยง กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
17 ม.ค. 2563 การไม่ปรับสิทธิของ NOK-W1
16 ม.ค. 2563 แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารบริษัท
14 ม.ค. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10 ม.ค. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
30 ธ.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 ธ.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
13 ธ.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 และกำหนดวันประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข Template)
12 ธ.ค. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 10) (แก้ไข Template)
12 ธ.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 และกำหนดวันประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
12 ธ.ค. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 10)
09 ธ.ค. 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 พ.ย. 2562 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ย. 2562 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
13 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
13 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13 พ.ย. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13 พ.ย. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
11 ต.ค. 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
12 ก.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 9)
23 ส.ค. 2562 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
15 ส.ค. 2562 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
08 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
08 ส.ค. 2562 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
30 ก.ค. 2562 รายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
19 ก.ค. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
04 ก.ค. 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
13 มิ.ย. 2562 แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
12 มิ.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 8)
29 พ.ค. 2562 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 2562 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
13 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
13 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2562 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
30 เม.ย. 2562 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
25 เม.ย. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05 เม.ย. 2562 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
03 เม.ย. 2562 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
01 เม.ย. 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
22 มี.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท
15 มี.ค. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 7)
15 มี.ค. 2562 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
14 มี.ค. 2562 แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารบริษัท
08 มี.ค. 2562 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
28 ก.พ. 2562 ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
28 ก.พ. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
28 ก.พ. 2562 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลที่เป็นข่าวในสื่อ
25 ก.พ. 2562 ชี้แจงข่าวที่ปรากฏตามสื่อ
20 ก.พ. 2562 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
18 ก.พ. 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ NOK เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
13 ก.พ. 2562 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
13 ก.พ. 2562 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
23 ม.ค. 2562 แจ้งเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและกาหนดการจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บนเว็บไซต์บริษัท
22 ม.ค. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
09 ม.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท
08 ม.ค. 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
04 ม.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งกรรมการใหม่ (แก้ไข F53-4 และสารสนเทศ)
03 ม.ค. 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
02 ม.ค. 2562 แจ้งไม่ปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NOK-W1)
21 ธ.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งกรรมการใหม่
17 ธ.ค. 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 6) (แก้ไข)
14 ธ.ค. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ NOK-W1
28 พ.ย. 2561 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
20 พ.ย. 2561 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
16 พ.ย. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขปี พ.ศ. ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
15 พ.ย. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
14 พ.ย. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
18 ต.ค. 2561 เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์บริษัท
04 ต.ค. 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01 ต.ค. 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
19 ก.ย. 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 5) (แก้ไข)
19 ก.ย. 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 5)
18 ก.ย. 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 5)
13 ก.ย. 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท
10 ก.ย. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
05 ก.ย. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ รายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)
31 ส.ค. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2561
27 ส.ค. 2561 แจ้งการลาออกของผู้บริหาร กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท
21 ส.ค. 2561 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
16 ส.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ รายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
14 ส.ค. 2561 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
10 ส.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (แก้ไข)
10 ส.ค. 2561 ขอแก้ไขข่าวกรณีกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง
10 ส.ค. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
09 ส.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ รายการที่เกี่ยวโยงกันการกรณีกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และกรรมการผู้แทนของบริษัทลาออกจากตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
09 ส.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
31 ก.ค. 2561 รายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (ครั้งที่ 3)
05 ก.ค. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
18 มิ.ย. 2561 แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารบริษัท
11 มิ.ย. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ NOK-W1
10 พ.ค. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
02 พ.ค. 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แก้ไข)
02 พ.ค. 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ NOK เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
30 เม.ย. 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
19 เม.ย. 2561 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 เม.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5) (แก้ไข)
11 เม.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
05 เม.ย. 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
20 มี.ค. 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 3)
20 มี.ค. 2561 ชี้แจงข่าว
13 มี.ค. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 ก.พ. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
19 ก.พ. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข PDF)
16 ก.พ. 2561 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท
15 ก.พ. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
15 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
15 ก.พ. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
15 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
30 ม.ค. 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งที่ 2
21 ธ.ค. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการ
15 ธ.ค. 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่2)
13 ธ.ค. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560
06 ธ.ค. 2560 แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
30 พ.ย. 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
09 พ.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (เพิ่มเติม)
08 พ.ย. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
08 พ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
03 พ.ย. 2560 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
03 พ.ย. 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ NOK เริ่มซื้อขายวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
01 พ.ย. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
12 ต.ค. 2560 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
10 ต.ค. 2560 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์
05 ต.ค. 2560 เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบนเว็บไซต์
03 ต.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 ก.ย. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
28 ก.ย. 2560 แจ้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd.
28 ก.ย. 2560 แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ และการลาออกของกรรมการอิสระ (แก้ไข)
27 ก.ย. 2560 แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ และการลาออกของกรรมการอิสระ
25 ก.ย. 2560 แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1
22 ก.ย. 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
20 ก.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
14 ก.ย. 2560 แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท และการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
13 ก.ย. 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 1)
13 ก.ย. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 ก.ย. 2560 แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
30 ส.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
25 ส.ค. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการ
11 ส.ค. 2560 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
11 ส.ค. 2560 แจ้งมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข)
11 ส.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
11 ส.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 ส.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการลดและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
02 ส.ค. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการ
31 ก.ค. 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1(NOK-W1)
29 มิ.ย. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560
23 มิ.ย. 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
23 มิ.ย. 2560 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : NOK-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 มิถุนายน 2560
09 มิ.ย. 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
07 มิ.ย. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560
06 มิ.ย. 2560 ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่มทุนของบริษัท
02 มิ.ย. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
02 มิ.ย. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560
01 มิ.ย. 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ NOK เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2560
31 พ.ค. 2560 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
30 พ.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
29 พ.ค. 2560 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
26 พ.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
24 พ.ค. 2560 ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลการเสนอขายหุ้นของบริษัท
11 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
02 พ.ค. 2560 เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์บริษัท
20 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข)
19 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
17 มี.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
09 มี.ค. 2560 แจ้งแต่งตั้งกรรมการ
01 มี.ค. 2560 แจ้งงดจ่ายเงินปันผล ออก NOK-W1 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการเพิ่มทุน (แก้ไข PDF)
01 มี.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไข PDF)
01 มี.ค. 2560 แจ้งงดจ่ายเงินปันผล ออก NOK-W1 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการเพิ่มทุน (แก้ไข)
01 มี.ค. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
01 มี.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
01 มี.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
01 มี.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
28 ก.พ. 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
17 ก.พ. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10 ก.พ. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
19 ม.ค. 2560 ชี้แจงข่าว
05 ม.ค. 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
09 ธ.ค. 2559 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
21 พ.ย. 2559 ชี้แจงเพิ่มเติมการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd.
17 พ.ย. 2559 การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd.
11 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
11 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
15 ส.ค. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
15 ส.ค. 2559 แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 ส.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
27 มิ.ย. 2559 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
24 มิ.ย. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
23 มิ.ย. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
20 มิ.ย. 2559 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
06 มิ.ย. 2559 ชี้แจง Trading Alert List
06 มิ.ย. 2559 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
06 มิ.ย. 2559 Trading Alert List Information
16 พ.ค. 2559 แถลงข่าวการรวมกลุ่มพันธมิตร 8 สายการบินราคาประหยัดในกลุ่ม Value Alliance
16 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
16 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พ.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
03 พ.ค. 2559 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
21 เม.ย. 2559 เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์บริษัท
18 เม.ย. 2559 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
07 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
21 มี.ค. 2559 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559
16 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
26 ก.พ. 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
26 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
26 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ก.พ. 2559 งบการเงินรายปี 2558
15 ก.พ. 2559 ขอชี้แจงข่าวกรณีการยกเลิกเที่ยวบินและสามารถจัดการให้ผู้โดยสารเดินทางได้ตามปกติ
22 ม.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
12 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
12 พ.ย. 2558 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
12 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
12 พ.ย. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
12 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
26 ต.ค. 2558 การลงทุนในธุรกิจพัฒนาระบบการจองบัตรโดยสารระหว่างสายการบิน ในอัตราร้อยละ 25 ที่ประเทศสิงคโปร์
15 ต.ค. 2558 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
08 ก.ย. 2558 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2558
14 ส.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (แก้ไข)
13 ส.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
13 ส.ค. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
13 ส.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
03 ส.ค. 2558 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
15 พ.ค. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
14 พ.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
23 เม.ย. 2558 เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์บริษัท
09 เม.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชมุ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
27 ก.พ. 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท งดจ่ายเงินปันผล ออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 (แก้ไข PDF)
27 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
27 ก.พ. 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท งดจ่ายเงินปันผล ออกหุ้นกู้ แก้ไขวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558
27 ก.พ. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
27 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2558 งบการเงินรายปี 2557
30 ม.ค. 2558 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
15 ม.ค. 2558 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
12 ม.ค. 2558 แจ้งการลาออกของกรรมการ
05 ม.ค. 2558 แจ้งการลาออกของกรรมการ
12 ธ.ค. 2557 หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
11 ธ.ค. 2557 ชี้แจง Trading Alert List
11 ธ.ค. 2557 Trading Alert List Information
14 พ.ย. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
14 พ.ย. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
05 พ.ย. 2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
22 ต.ค. 2557 แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนใน บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด
15 ก.ย. 2557 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
05 ก.ย. 2557 แจ้งการลาออกของกรรมการ
21 ส.ค. 2557 แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดระหว่างประเทศ
08 ส.ค. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
08 ส.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
08 ส.ค. 2557 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เรื่องการอนุมัติจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
08 ส.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
30 ก.ค. 2557 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
27 มิ.ย. 2557 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
19 มิ.ย. 2557 แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดระหว่างประเทศ
09 พ.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) (แก้ไขประเภทรายงานผู้สอบปัญชี)
09 พ.ค. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
09 พ.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
09 พ.ค. 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
24 เม.ย. 2557 เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซต์บริษัท
11 เม.ย. 2557 แจ้งการลาออกของกรรมการ
09 เม.ย. 2557 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
21 มี.ค. 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
17 มี.ค. 2557 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
04 มี.ค. 2557 การจ่ายปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขไฟล์PDF)
28 ก.พ. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
28 ก.พ. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
28 ก.พ. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
28 ก.พ. 2557 การจ่ายปันผล กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
28 ก.พ. 2557 งบการเงินรายปี 2556
07 ก.พ. 2557 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
29 ม.ค. 2557 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
02 ม.ค. 2557 แจ้งการลาออกของกรรมการ
02 ม.ค. 2557 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
16 ธ.ค. 2556 มติที่ประชุม BOD 11/2556 เรื่องการอนุมัติการลงนามในบันทึกความตกลงแบบไม่มีข้อผูกพัน (Non-blinding) ในการจัดตั้งสายการบินราคาประหยัด
06 ธ.ค. 2556 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2556
27 พ.ย. 2556 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2557
07 พ.ย. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
07 พ.ย. 2556 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 เรื่องการอนุมัติการจัดตั้งบริษัทเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
07 พ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
12 ก.ย. 2556 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08 ส.ค. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
08 ส.ค. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปี 2555 เกินกว่าร้อยละ 20
08 ส.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
29 ก.ค. 2556 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
11 ก.ค. 2556 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
27 มิ.ย. 2556 แจ้งการลาออกของกรรมการ
18 มิ.ย. 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
18 มิ.ย. 2556 งบการเงินรายปี 2555
18 มิ.ย. 2556 แจ้งวิธีการนำส่งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี