ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556


01 ธ.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
01 ธ.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
01 ธ.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
30 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปี (F45) (สอบทานแล้ว)
30 พ.ย. 2564 งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (สอบทานแล้ว)
01 พ.ย. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 ตุลาคม 2564
29 ต.ค. 2564 การนำส่งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ล่าช้า
01 ต.ค. 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และสรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ (เพิ่มเติม)
01 ต.ค. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 กันยายน 2564
29 ก.ย. 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และสรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ
15 ก.ย. 2564 การไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และวันที่ศาลกำหนดนัดฟังคำสั่ง
10 ก.ย. 2564 แนวทางการดำเนินการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
09 ก.ย. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ NOK กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
07 ก.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (เพิ่มข้อมูล)
06 ก.ย. 2564 การไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และวันที่ศาลกำหนดนัดฟังคำสั่ง
01 ก.ย. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2564
01 ก.ย. 2564 ตลท. ขึ้น "SP" หลักทรัพย์ NOK ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 63
01 ก.ย. 2564 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
01 ก.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01 ก.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01 ก.ย. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ส.ค. 2564 การไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และวันที่ศาลกำหนดนัดฟังคำสั่ง
17 ส.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้ง IFEC NOK และ PACE ไม่นำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2564
16 ส.ค. 2564 การนำส่งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ล่าช้า
04 ส.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
02 ส.ค. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2564
02 ส.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ GL MAX และ NOK เร่งนำส่งงบการเงินปี 2563 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564
30 ก.ค. 2564 ขอชี้แจงเรื่องการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563
29 ก.ค. 2564 มาตรการหยุดกิจการบางส่วนชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
29 ก.ค. 2564 กำหนดการจัดการประชุมเจ้าหนี้
19 ก.ค. 2564 การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
05 ก.ค. 2564 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2564
01 ก.ค. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 มิถุนายน 2564
01 ก.ค. 2564 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ MAX และ NOK
30 มิ.ย. 2564 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ MAX และ NOK
29 มิ.ย. 2564 ชี้แจงเรื่องการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563
29 มิ.ย. 2564 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ MAX และ NOK
01 มิ.ย. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 1 มิถุนายน 2564
28 พ.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ MAX และ NOK ระหว่างวันที่ 2 มิ.ย. - 1 ก.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
17 พ.ค. 2564 การนำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
17 พ.ค. 2564 ขอชี้แจงเรื่องการไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และการส่งงบการเงินประจำปี 2563
17 พ.ค. 2564 แจ้งการไม่ส่งงบการเงินไตรมาสของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
05 พ.ค. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 5 พฤษภาคม 2564
12 เม.ย. 2564 คำสั่งอนุญาตให้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
02 เม.ย. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
15 มี.ค. 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
03 มี.ค. 2564 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564
02 มี.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
02 มี.ค. 2564 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
25 ก.พ. 2564 การลาออกและการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
18 ก.พ. 2564 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
10 ก.พ. 2564 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท (แพิ่ม Template)
09 ก.พ. 2564 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
04 ก.พ. 2564 รายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (แก้ไข)
01 ก.พ. 2564 รายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
<<< <
/ 3
>>>