ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556


21 ธ.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งกรรมการใหม่
17 ธ.ค. 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 6) (แก้ไข)
14 ธ.ค. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ NOK-W1
28 พ.ย. 2561 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
20 พ.ย. 2561 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
16 พ.ย. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขปี พ.ศ. ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
15 พ.ย. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
14 พ.ย. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
18 ต.ค. 2561 เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์บริษัท
04 ต.ค. 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01 ต.ค. 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
19 ก.ย. 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 5) (แก้ไข)
19 ก.ย. 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 5)
18 ก.ย. 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 5)
13 ก.ย. 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท
10 ก.ย. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
05 ก.ย. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ รายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)
31 ส.ค. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2561
27 ส.ค. 2561 แจ้งการลาออกของผู้บริหาร กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท
21 ส.ค. 2561 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
16 ส.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ รายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
14 ส.ค. 2561 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
10 ส.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (แก้ไข)
10 ส.ค. 2561 ขอแก้ไขข่าวกรณีกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง
10 ส.ค. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
09 ส.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ รายการที่เกี่ยวโยงกันการกรณีกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และกรรมการผู้แทนของบริษัทลาออกจากตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
09 ส.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
31 ก.ค. 2561 รายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (ครั้งที่ 3)
05 ก.ค. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
18 มิ.ย. 2561 แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารบริษัท
11 มิ.ย. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ NOK-W1
10 พ.ค. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
02 พ.ค. 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แก้ไข)
02 พ.ค. 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ NOK เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
30 เม.ย. 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
19 เม.ย. 2561 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 เม.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5) (แก้ไข)
11 เม.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
05 เม.ย. 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
20 มี.ค. 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 3)
20 มี.ค. 2561 ชี้แจงข่าว
13 มี.ค. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 ก.พ. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
19 ก.พ. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข PDF)
16 ก.พ. 2561 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท
15 ก.พ. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
15 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
15 ก.พ. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
15 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
30 ม.ค. 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งที่ 2
<<< <
/ 3
>>>