ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556


28 ธ.ค. 2565 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 1)
16 ธ.ค. 2565 แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2566
01 ธ.ค. 2565 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัทและแต่งตั้งรักษาการเลขานุการบริษัท
01 ธ.ค. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 พฤศจิกายน 2565
01 พ.ย. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 ตุลาคม 2565
21 ต.ค. 2565 การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัท กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
20 ต.ค. 2565 การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัท กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
12 ต.ค. 2565 แจ้งเหตุผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
12 ต.ค. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และยังคงเครื่องหมาย SP
12 ต.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
12 ต.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
12 ต.ค. 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
04 ต.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
03 ต.ค. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 กันยายน 2565
03 ต.ค. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ NOK PACE และ TSF
03 ต.ค. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
28 ก.ย. 2565 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 (ปีที่ 1 ไตรมาสที่ 4)
16 ก.ย. 2565 แนวทางการดำเนินการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีมีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
09 ก.ย. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ NOK กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ปีที่ 2)
01 ก.ย. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2565
01 ก.ย. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
16 ส.ค. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ CFO
16 ส.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
16 ส.ค. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้ง APEX NOK PACE และ TSF ไม่นำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2565
16 ส.ค. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
01 ส.ค. 2565 ชี้แจงกรณีเที่ยวบิน DD108 เส้นทาง ดอนเมือง(กรุงเทพ) - เชียงราย ลื่นไถลออกนอกรันเวย์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 (ฉบับแก้ไข)
01 ส.ค. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 กรกฎาคม 2565
01 ส.ค. 2565 ชี้แจงกรณีเที่ยวบิน DD108 เส้นทาง ดอนเมือง(กรุงเทพ) - เชียงราย ลื่นไถลออกนอกรันเวย์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565
27 ก.ค. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
01 ก.ค. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 มิถุนายน 2565
30 มิ.ย. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
28 มิ.ย. 2565 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 (ปีที่ 1 ไตรมาสที่ 3)
01 มิ.ย. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 พฤษภาคม 2565
31 พ.ค. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
03 พ.ค. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 เมษายน 2565
29 เม.ย. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
04 เม.ย. 2565 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 1 เมษายน 2565
01 เม.ย. 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
31 มี.ค. 2565 แนวทางการดำเนินการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2564 ถึง 28 มีนาคม 2565
31 มี.ค. 2565 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ล่าช้า
31 มี.ค. 2565 แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
10 มี.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
<<< <
/ 3
>>>