ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556


18 ธ.ค. 2563 แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
03 ธ.ค. 2563 แจ้งการลาออกของผู้บริหารบริษัท
02 ธ.ค. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท (แก้ไข)
01 ธ.ค. 2563 รายงานสรุปแนวทาง และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
01 ธ.ค. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
23 พ.ย. 2563 กำหนดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
20 พ.ย. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
18 พ.ย. 2563 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัทฯ (แก้ไข)
17 พ.ย. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK และ SHREIT กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
17 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
17 พ.ย. 2563 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัทฯ
17 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
17 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
10 พ.ย. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
04 พ.ย. 2563 คำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
30 ต.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรักษาการผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (จากนายรัช ตันตนันตา เป็นนางสาวเรวดี โพธิ์จันทร์) (แก้ไข)
29 ต.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรักษาการผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (นายรัช ตันตนันตา)
27 ต.ค. 2563 คำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
27 ต.ค. 2563 คำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
22 ต.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
14 ก.ย. 2563 รายงานสรุปแนวทาง และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของ บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
08 ก.ย. 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Present)
01 ก.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (เพิ่มเติม)
01 ก.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (เพิ่มเติม)
01 ก.ย. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
01 ก.ย. 2563 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ของบริษัทฯ
01 ก.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
01 ก.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
01 ก.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
20 ส.ค. 2563 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 ส.ค. 2563 รายงานสรุปแนวทาง และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท สายการบิน นกแอร์ จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
17 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (แก้ไข)
17 ส.ค. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 ขอเลื่อนการส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 2/2563
14 ส.ค. 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
14 ส.ค. 2563 แจ้งเหตุที่ผู้สอบไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัทฯ
14 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
14 ส.ค. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
06 ส.ค. 2563 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
03 ส.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
31 ก.ค. 2563 รายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
31 ก.ค. 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุการขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ NOK
31 ก.ค. 2563 การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและการเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไว้พิจารณา (เพิ่มเติม)
30 ก.ค. 2563 การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและการเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
17 ก.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ฉบับแก้ไข บนเว็บไซต์ของบริษัท
17 ก.ค. 2563 การลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก บริษัทย่อยเลิกบริษัทและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี (แก้ไข Template)
16 ก.ค. 2563 การลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก บริษัทย่อยเลิกบริษัทและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
14 ก.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท
03 ก.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันและระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (แก้ไข)
01 ก.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
01 ก.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันและระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)
26 มิ.ย. 2563 แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
12 มิ.ย. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ NOK เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2563
10 มิ.ย. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NOK-W1)
08 มิ.ย. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
25 พ.ค. 2563 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลที่เป็นข่าวในสื่อ
21 พ.ค. 2563 การทำการบินภายในประเทศของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
18 พ.ค. 2563 การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
14 พ.ค. 2563 ขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 1/2563
13 พ.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
28 เม.ย. 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NOK-W1
13 เม.ย. 2563 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NOK-W1
10 เม.ย. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5) (แก้ไข)
09 เม.ย. 2563 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NOK-W1 (แก้ไข)
09 เม.ย. 2563 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NOK-W1
09 เม.ย. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
07 เม.ย. 2563 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยง กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน
31 มี.ค. 2563 การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
30 มี.ค. 2563 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลที่เป็นข่าวในสื่อ
16 มี.ค. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
13 มี.ค. 2563 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 11)
12 มี.ค. 2563 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
06 มี.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (แก้ไข)
03 มี.ค. 2563 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
28 ก.พ. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (เพิ่ม Template)
28 ก.พ. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
27 ก.พ. 2563 ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
27 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 ก.พ. 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ก.พ. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ NOK เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
20 ก.พ. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
19 ก.พ. 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
14 ก.พ. 2563 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
28 ม.ค. 2563 เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 ม.ค. 2563 เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท
23 ม.ค. 2563 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์
23 ม.ค. 2563 การให้สัตยาบันการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทย่อยกับบุคคลเกี่ยวโยง กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
17 ม.ค. 2563 การไม่ปรับสิทธิของ NOK-W1
16 ม.ค. 2563 แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารบริษัท
14 ม.ค. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10 ม.ค. 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
<<< <
/ 5
>>>