ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556


16 มี.ค. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
21 ก.พ. 2566 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
10 ก.พ. 2566 หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565
10 ก.พ. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 (F45) (ก่อนสอบทาน)
10 ก.พ. 2566 รายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
31 ม.ค. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
05 ม.ค. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
03 ม.ค. 2566 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 ธันวาคม 2565
<<< <
/ 1
> >>>