ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556


30 ธ.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 ธ.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
13 ธ.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 และกำหนดวันประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข Template)
12 ธ.ค. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 10) (แก้ไข Template)
12 ธ.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 และกำหนดวันประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
12 ธ.ค. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 10)
09 ธ.ค. 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 พ.ย. 2562 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ย. 2562 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
13 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
13 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13 พ.ย. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13 พ.ย. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
11 ต.ค. 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
12 ก.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 9)
23 ส.ค. 2562 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
15 ส.ค. 2562 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
08 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
08 ส.ค. 2562 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
30 ก.ค. 2562 รายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
19 ก.ค. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
04 ก.ค. 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
13 มิ.ย. 2562 แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
12 มิ.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 8)
29 พ.ค. 2562 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 2562 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
13 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
13 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2562 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
30 เม.ย. 2562 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
25 เม.ย. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05 เม.ย. 2562 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
03 เม.ย. 2562 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
01 เม.ย. 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
22 มี.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท
15 มี.ค. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 7)
15 มี.ค. 2562 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
14 มี.ค. 2562 แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารบริษัท
08 มี.ค. 2562 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
28 ก.พ. 2562 ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
28 ก.พ. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
28 ก.พ. 2562 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลที่เป็นข่าวในสื่อ
25 ก.พ. 2562 ชี้แจงข่าวที่ปรากฏตามสื่อ
20 ก.พ. 2562 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
18 ก.พ. 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ NOK เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
13 ก.พ. 2562 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
13 ก.พ. 2562 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
23 ม.ค. 2562 แจ้งเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและกาหนดการจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บนเว็บไซต์บริษัท
22 ม.ค. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
09 ม.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท
08 ม.ค. 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NOK-W1 (F53-5)
04 ม.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งกรรมการใหม่ (แก้ไข F53-4 และสารสนเทศ)
03 ม.ค. 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
02 ม.ค. 2562 แจ้งไม่ปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NOK-W1)
<<< <
/ 4
>>>